Maqolalar

 

Ushbu maqolada ultratovushli texnologiyalar ya‟ni putur yetkazmasdan nazorat usuli asosida mahsulot sifatini boshqarishdagi o„lchash vositalarining ishlash printsipi, avfzalliklari va kamchiliklari keltirilgan hamda tavsiyalar ishlab chiqilgan.

2024-04-24 07:20:47 | ko'rishlar soni: 71 | Yuklab olindi: 22-marta

Ushbu maqolada boshlang‘ich ta’limda ona tili va o‘qish savodxonligi fanini
o‘qitishda uzviylikni ta’minlash, takomillashtirishning pedagogik shart- sharoitlari yoritilgan.

2024-04-18 09:18:14 | ko'rishlar soni: 79 | Yuklab olindi: 29-marta

Maqolada maktab ta’limi tizimidagi boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining ekologik
qadriyatlarni o‘rganishda tadqiqotchilik ko‘nikmalarining mazmuni va metodologik asoslari tahlil
qilingan. O‘qituvchilarda tadqiqotchilik ko‘nikmasini rivojlantirishning loyihaviy dasturlarini ishlab
chiqish bo‘yicha tavsiyalar berilgan. Shu bilan birgalikda tadqiqotchilik ko‘nimasini rivojlantirishda
ta’lim-tarbiya doirasidagi mazmuni tizimli tahlil etilgan.

2024-04-18 06:29:53 | ko'rishlar soni: 128 | Yuklab olindi: 49-marta

Ushbu mаqоlа bоshlаngʻich tа’lim fаnlаrini оʻqitishdа XX аsrdаgi zаrur
hisоblаnаdigаn hаyоtiy kо‘nikmаlаrni 4K mоdelidаn dаrslаridа tоʻgʻri qоʻllаsh. Dars mаshg‘ulоtlаrida
оʻyin vа interfаоl metоdlаr hаmdа ulаrdаn umumli fоydаlаngаn hоldа nаfаqаt fаnlаrni, bаlki XXI
аsrdа zаrur bо‘lgаn hаyоtiy kо‘nikmаlаrni hаm о‘rgаnishini о‘quvchilаrning bilim olishlariga ijоbiy
tа’sir kо‘rsаtish mumkinligi yоritilgаn.

2024-04-18 06:20:06 | ko'rishlar soni: 67 | Yuklab olindi: 26-marta

Ushbu mаqоlа bоshlаngʻich tа’lim fаnlаrini оʻqitishdа XX аsrdаgi zаrur
hisоblаnаdigаn hаyоtiy kо‘nikmаlаrni 4K mоdelidаn dаrslаridа tоʻgʻri qоʻllаsh. Dars mаshg‘ulоtlаrida
оʻyin vа interfаоl metоdlаr hаmdа ulаrdаn umumli fоydаlаngаn hоldа nаfаqаt fаnlаrni, bаlki XXI
аsrdа zаrur bо‘lgаn hаyоtiy kо‘nikmаlаrni hаm о‘rgаnishini о‘quvchilаrning bilim olishlariga ijоbiy
tа’sir kо‘rsаtish mumkinligi yоritilgаn.

2024-04-18 05:28:55 | ko'rishlar soni: 70 | Yuklab olindi: 29-marta

Ekologik muammoning dolzarbligi bugungi kunda inkor etib bo‘lmaydigan va juda muhim hisoblanadi. Hozirgi zamonda atrof-muhit muammolarining dolzarbligining bir necha asosiy sabablari aniqlangan. Iqlimning o‘zgarishi sayyoramiz oldida turgan eng katta muammolardan biriga aylandi. Atmosferadagi issiqxona gazlari darajasining oshishi, birinchi navbatda, inson faoliyati natijasida global isish, ob-havoning o‘zgarishi, ekstremal hodisalar va yerdagi hayotga tahdidlar sababdir.

2024-03-30 07:52:00 | ko'rishlar soni: 151 | Yuklab olindi: 39-marta

Kirish.
O‘zbekiston Respublikasida umumiy o‘rta
va maktabdan tashqari ta’limni tizimli isloh qilishning
ustuvor yo`nalishlarini belgilash, o‘sib
kelayotgan yosh avlodni ma’naviy-axloqiy va
intellektual rivojlantirishni sifat jihatidan yangi
darajaga ko‘tarish, o‘quv-tarbiya jarayoniga
ta’limning innovatsion shakllari va usullarini
joriy etish maqsadida, shuningdek, O‘zbekiston
Respublikasi Prezidentining 2018-yil 5-sentabrdagi
“Xalq ta’limini boshqarish tizimini takomillashtirish
bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlari
to‘g‘risida”gi PF-5538-son Farmoniga ko‘ra
O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi tizimini
2030 yilgacha rivojlantirish kontseptsiyasi tasdiqlandi,
O‘zbekiston Respublikasining 2030-
yilga kelib PISA (The Programme for International
Student Assessment) Xalqaro miqyosda
o‘quvchilarni baholash dasturi reytingi bo‘yicha
jahonning birinchi 30 ta ilg‘or mamlakati qatoriga
kirishiga erishish borasida bir qancha ishlarni
amalga oshirish ko‘zda tutilgan

2024-03-15 05:34:48 | ko'rishlar soni: 117 | Yuklab olindi: 70-marta

Milliy dasturni amalga oshirishda ta’limning pedagogik tadqiqotlar bilan integratsiyasi

2023-12-06 05:20:22 | ko'rishlar soni: 208 | Yuklab olindi: 86-marta

Boshlang‘ich ta’limda o‘quvchilarning kreativ fikrlashini rivojlantirishda xalqaro tadqiqotlar va triz texnologiyasining ahamiyati 

2023-12-06 05:15:02 | ko'rishlar soni: 192 | Yuklab olindi: 105-marta

LOYIHAGA ASOSLANGAN O‘QITISH (PROJECT-BASED LEARNING): TUB MOHIYAT, O‘ZGARAYOTGAN YONDASHUV

2023-10-19 05:18:39 | ko'rishlar soni: 179 | Yuklab olindi: 66-marta