Referatlar

 

  Informatika fanidan malaka toifalari uchun test na'munalari.

2020-01-03 10:48:02 | ko'rishlar soni: 2053 | Yuklab olindi: 825-marta

 

  • O`quvchilarning  Asotirlar:haqiqat va uydirma.Yunon asotirlari (miflari) – xudolar va bahodirlar haqidagi rivoyatlarning qahramonlari har xil titanlar (xudolardan tug'ilgan qudratli pahlavonlar), yovuz maxluqotlar, sirenalar (yarim qush, yarim ayollar), kentavrlar (yarim otlar, yarim odamlar), sikloplar — peshanasida bitta dumaloq ko'zi bo'lgan afsonaviy mavjudotlardir.haqidagi  tushunchalarini  bilimlarini takomillashtirishdan  iborat.

 

2019-09-25 07:16:32 | ko'rishlar soni: 3490 | Yuklab olindi: 2285-marta

O`qituvchi:Mavzuni barcha o`quvchilar tomonidan o`zlashtirishga erishadi. O`quvchilarda mavzuga nisbatan qiziqish uyg`otadi. Bu darsda barcha o`quvchilar baholanadi. O`quvchilar tomonidan mavzuni mustaqil o`rganish va uni tahlil qilish,  og`zaki va yozma nutqini rivojlantiradi.

O`quvchi: Qadim tarix-sivilizatsiyasining ibtidosi  mavzusi yuzasidan yangi bilimlarni egallaydi. Mustaqil ijodiy ishlashni o`rganadi, fikrlash doirasi rivojlanadi. Bilmagan va tushunmaganlarini o`qituvchidan so`rashni o`rganadi. 

2019-09-25 06:56:04 | ko'rishlar soni: 1289 | Yuklab olindi: 458-marta

Darsda shakllanadigan ko’nikmalar:

- tarixiy voqealarning sabablari va oqibatlarini tahlil qilishda xaritalardan foydalanish;

- tarixiy voqealarning sodir bo’lishi sabablari va oqibatlari haqida darslik matni yoki o’qituvchining hikoyasiga asoslangan holda kengaytirilgan reja tuzish;

- qadimgi va hozirgi hududlar nomlarini farqlay olish;

- tarixiy voqealar yuzasidan mulohaza yurita olish, bayon qila olish.

Darsda shakllanadigan malakalar:

- jahonda sodir bo’lgan voqealarni O’rta Osiyoda bo’lgan voqealar bilan taqqoslash;

- muzokara va bahslarda faol ishtirok etish;

- tarixiy voqea va hodisalarni umumlashtirish, ularni hozirgi kun bilan bog’lay olish.

Fanlararo bog’lanish: adabiyot, geografiya, milliy g’oya, etnografiya, arxeologiya, toponimika

2019-09-25 06:40:08 | ko'rishlar soni: 4278 | Yuklab olindi: 2329-marta

     1868-1878- yillarda Kuba xalqi Ispan mustamlakachilariga qarshi ozodlik kurashi olib bordi (Ispaniya Kubani 1510-yilda bosib olgan edi). Biroq, Ispan qaramligidan ozod bo`lishga erishilmadi. Shunday bo`lsa-da, 1880- yilda qulchilikning bekor qilinishiga erishdi.

         Tez orada Kubaga AQSh da'vo qila boshladi. U Kubani sotib olish niyatida Ispaniyaga murojaat qildi. Biroq, Ispaniya rozi bo`lmadi. 1895yilda Kuba xalqi o`z milliy qahramoni Xose Marti hamda Maksimo Gomeslar boshchilida qo`zg`olon ko`tardi.

         1898- yil 25- aprelda Ispaniya bilan AQSh o`rtasida urush boshlanib ketdi. AQSh Ispaniya floti va armiyasini juda tez tor-mor qildi. Kubadagi inqilobiy milliy-ozodlik harakatini bostirdi.

         1898- yil dekabrda Parijda sulh shartnomasi imzolandi. Kuba «mustaqil» deb e'lon qilindi. Biroq, amalda AQShning protektorati bo`lib qoldi.

2019-09-25 05:03:09 | ko'rishlar soni: 3271 | Yuklab olindi: 2844-marta

Kirish

Ma’lumki, ta’lim jarayonida innovatsion texnologiyalar va interfaol metodlarni tadbiq etish ta’lim samaradorligi ta’minlovchi omillardir. Boisi, bunday metodlarni qo‘llash ta’lim samaradorligi va ta’sirchanligini oshiradi. O‘quvchilarning o‘qish motivlarini o‘stiradi.

Ta’limni tashkil etishni asosiy shakli dars bo‘lib, uning samaradorligi o‘qituvchiga bogʻliqdir. Ta’lim samaradorligini ta’minlovchi texnologiyalarni o‘quv jarayoniga tadbiq etish esa o‘qituvchining pedagogik mahoratiga bogʻliqdir. O‘qituvchi ta’lim shakllari va ta’limda qo‘llaniladigan usul hamda vositalarning dars mazmuniga muvofiq to‘gʻri tanlash kerak.

2019-05-01 05:42:10 | ko'rishlar soni: 2473 | Yuklab olindi: 1421-marta

Xulosa qilib aytganda, men o’zimga berilgan dars taqdimotini o’tilishi kerak bo’lgan darsning  ta’lim texnologiyasining o’qituvchi va o’quvchi variantini tuzib chiqdim, darsning texnologik xaritasini ishlab chiqdim.

2019-04-11 10:31:03 | ko'rishlar soni: 1224 | Yuklab olindi: 572-marta

XULOSA

          Men Matematika  fanidan Kvadrat metr. (14 kv. M.    14 m.2)  399 – 404 – misol va masalalar dars ishlanmasini tuzib chiqdim. Ushbu dars ishlanmasi texnologik xarita asosida yozildi. Ta’lim texnologiyasi dars jarayonida o‘qituvchi va o‘quvchilar nima bilan shug‘ullanishi, darsda qanday metod va vositalardan foydalanishni belgilab beradi. Didaktik o‘yinlar bolalarning aqliy, jismoniy, estetik, axloqiy tarbiyasi uchun ham juda muhimdir. Bu esa dars samaradorligini oshiribgina qolmay, bolalar dunyoqarashini kengaytiradi. Dars davomida men “Savollar doskasi”, “BBB” metodidan, Guruhlarda Ishlash, «Zinama-zina» metodidan, test savollari, mantiqiy savollar va turli ko‘rgazmali qurollardan foydalandim.

2019-04-11 10:19:17 | ko'rishlar soni: 998 | Yuklab olindi: 481-marta

Men bu dars ishlanmamda “Zinama-zina” o`yini, “Aqliy hujum” ,  “Zanjir” o`yini kabi  didaktik o`yin va interfaol metodlardan foydalandim. Bu usullar o`quvchilarni erkin fikrlashga, tanqidiy fikr bildirishga, birovning fikrini hurmat qilishga o`rgatadi. Bu metod asosan darslarning yangi mavzu bayoni etapiga mos keladi. Bundan tashqari uni darsning yangi mavzuning mustahkamlash etapiga qo`llasa ham maqsadga muvofiq bo`ladi.

2019-04-11 10:11:41 | ko'rishlar soni: 1784 | Yuklab olindi: 985-marta

O`quvchilarni aqlli, dono, bilimdon bo`lib o`sishi uchun o`qituvchi darslarda ko`proq o`yinlardan, turli texnologiyalardan foydalanishi kerak.

O`quvchilarni Vatanni sevishga, tabiat boyliklarini asrashga, kattalarni hurmat qilishni mana shu o`yinlar orqali o`z ifodasini topadi. Darhaqiqat bobomiz o`zbek xalqining ulug` shoiri Alisher Navoiy aytganidek.

Oz – oz o`rganib dono bo’lur

Qatra – qatra yig`ilib daryo bo`lur.

2019-04-11 09:52:39 | ko'rishlar soni: 1247 | Yuklab olindi: 859-marta