Kitob javoni

 

This monograph is devoted to the problem of educating primary school students in the spirit of ecological values, discussing the content, form, methods and means of ecological consciousness and culture formation in the younger generation and the ecological upbringing of primary school students in the period of social and scientific development.
The monograph is intended for researchers, teachers and students of general secondary and secondary special education institutions engaged in educating the younger generation in the spirit of our ecological national values in the system of continuing education.

2023-09-29 11:36:28 | ko'rishlar soni: 180 | Yuklab olindi: 68-marta

Monografiya boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida tasviriy san’at namunalari asosida o‘quvchilarda ijodkorlikni rivojlantirishning bugungi kun va istiqbolga belgilangan majmuini o‘zaro bog‘liqlik va hamohanglikda namoyon etishi, bugungi kunda talab etilayotgan– tasviriy san’at darslariga bo‘lgan o‘qituvchilar, ota-onalar va o‘quvchi, shuningdek, keng jamoatchilikning munosabatini o‘zgartirishi boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida tasviriy san’at namunalari asosida ijodkorlikni shakllantirishga doir taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.
Monografiyada boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida tasviriy san’at namunalari asosida ijodkorlikni shakllantirishning ilmiy-nazariy asoslari,boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida tasviriy san’at namunalari asosida ijodkorlikni shakllantirish tizimi modeli, innovatsion mazmuni, shakl va metodlarida keng ochib berilgan.
Monografiyadan soha mutaxasislari umumta’lim maktablari pedagoglar , oily o‘quv yurti professor o‘qituvchilari , ilmiy tadqiqotchilar, o‘quv dasturlari va adabiyotlari mualliflari, malaka oshirish kurslari tinglovchilari hamda qiziquvchilar foydalanishlari mumkin.

2023-08-28 06:00:00 | ko'rishlar soni: 131 | Yuklab olindi: 60-marta

Monografiyada Masofaviy ta’lim jarayonida o‘qituvchilarning texnologik kompetentligini takomillashtirish, Mamlakatimizda ta’lim-tarbiya tizimining sifati va samaradorligini oshirish, yoshlarda zamonaviy bilim va ko‘nikmalarni shakllantirish, ta’limning uzviyligi va uzluksizligini ta’minlash borasida tizimli ishlar amalga oshirilishi natijasida pedagog xodimlarning samarali faoliyat yuritishi uchun zarur shart-sharoitlar yaratilmoqda. Xalq ta’limi sohasidagi uzluksiz kasbiy rivojlantirish tizimini joriy qilish chora-tadbirlarida “Xalq ta’limi xodimlarining malaka oshirish bo‘yicha ehtiyojlarini o‘rganish, an’anaviy malaka oshirish bilan bir qatorda kasbiy o‘qitishning uyg‘unlashgan, ish jarayoni bilan birgalikda olib boriladigan, masofaviy va boshqa turlari joriy etish” belgilangan. Bu esa o‘qituvchilarning internet texnologiyalari sohasidagi texnologik kompetentligi mohiyatini yoritish, o‘quv-uslubiy majmualarni va tarmoq o‘quv resurslarini yaratish, ijobiy natijalarni umumlashtirish, muammoli vaziyatlarni hal qilishda mutaxassislarni samarali va maqbul harakatlarga o‘rgatish muammosini dolzarblashtirаdi.
Monografiyadan umumta’lim maktablari o‘qituvchilari, oliy o‘quv yurti talabalari, malaka oshirish kurslari tinglovchilari hamda mustaqil ta’lim oluvchilar foydalanishlari mumkin.

2023-08-22 04:09:09 | ko'rishlar soni: 135 | Yuklab olindi: 27-marta

Mоnоgrаfiyаdа xаlq tа’limi xоdimlаrining uzluksiz kаsbiy rivоjlаntirish jаrаyоnini tаkоmillаshtirish, uzluksiz kаsbiy rivоjlаntirish tizimidа mаktаb о‘qituvchilаrining dаrslаrini lоyihаlаsh kоmpetentligini rivоjlаntirishni sifаt jihаtidаn yаngi dаrаjаgа kо‘tаrish, о‘qituvchilаrining dаrslаrni lоyihаlаshgа оid kоmpetentligini kvest texnоlоgiyаsi аsоsidа rivоjlаntirishni zаmоnаviy vоsitаlаr аsоsidа tаkоmillаshtirish, pedаgоg kаdrlаrning shаxsiy vа kаsbiy kоmpetentligini rivоjlаntirish mоtivlаrini rаg‘bаtlаntirish hаmdа ulаrning dаrslаrni lоyihаlаshgа оid kоmpetentligini kvest texnоlоgiyаsi аsоsidа rivоjlаntirishning zаmоnаviy tа’lim texnоlоgiyаlаri bilаn bоg‘liq ilmiy ishlаnmаlаr kо‘lаmini оshirish kаbi mаsаlаlаr hаqidа fikr yuritilgаn. undа mаktаb о‘qituvchilаrning uzluksiz kаsbiy rivоjlаntirish tizimidа kvest texnоlоgiyаsi аsоsidа dаrslаrni lоyihаlаsh kоmpetentligi mаzmuni, kvest dаrslаrini lоyihаlаsh bоsqichlаri, о‘qituvchilаrning dаrslаrni lоyihаlаsh kоmpetentligini rivоjlаntirish vоsitаlаri hаmdа bаhоlаsh mezоnlаri аniqlаshtirishgа оid tаdqiqоt nаtijаlаri keng yоritilgаn.

2023-08-16 09:53:03 | ko'rishlar soni: 111 | Yuklab olindi: 31-marta

Мазкур монографияда Шавкат Раҳмон шеърларида метафоралар ва уларни ҳосил қилувчи лексик-грамматик бирликларнинг ифода хусусияти, синтактик фигуралар, синтактик-стилистик комбинацияларнинг услубий жиҳатдан мутлақо янги маъно касб этиши, метафоралар нутқнинг вазифавий шакллари учун хос фикрий-ментал восита эканлиги, метафоранинг ёндош ҳодисаларга муносабати, янги турдаги метафораларнинг когнитив ва прагматик хусусиятга эга феномен эканлиги тадқиқ этилган.

2023-06-22 07:59:44 | ko'rishlar soni: 216 | Yuklab olindi: 97-marta

Monografiyada bo‘lajak o‘qituvchilarning kasbiy axamiyatli sifatlarni mustaqil ravishda o‘zlashtirish va qullay olishi, o‘quv faoliyatini nazorat qilishi va baxolashi, shaxslararo munosabatni qaror toptirish, pedagogik bilimlarni samarali qullay olish, kasbiy yo‘naltirilgan o‘quv faoliyati jarayonida talabalarda ijobiy pedagogik munosabatni tarkib toptirishning pedagogik mexanizmlarini takomillashtirish haqida fikr yuritilgan.Unda innovatsion yondashuvlar asosida bo‘lajak o‘qituvchilarda refleksiv pozitsiyani rivojlantirishning pedagogik tizimini ishlab chiqish,pedagogik-psixologik fanlarning kasbiy-axloqiy kompetentlikni rivojlantirishga doir deontologik imkoniyatlarini aniqlashtirish keng yoritilgan.
Monografiyadan soha mutaxassislari, bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilari,magistrlari foydalanishlari mumkin.

2023-06-07 09:46:46 | ko'rishlar soni: 281 | Yuklab olindi: 230-marta

Mazkur  monografiyada  Asiriyning  ijodiy  faoliyati  hamda  uning 
“Said  Nasimiy”  qissasasi, qissaning  mazmun-mohiyati,  badiiy-uslubiy 
xususiyati,  kompozitsion  va  poetik  tahlili,  obrazlar  tasviri  tadqiq 
etilgan. 

2023-02-21 10:58:04 | ko'rishlar soni: 409 | Yuklab olindi: 307-marta

Monografiyada xalq ta’limi xodimlari malakasini oshirish tizimini
modernizatsiyalash parametrlari, xususan, sohani ko‘p vektorli yondashuv
asosida takomillashtirish, tizimning barcha resurslaridan optimal
foydalanish, tinglovchilarning kasbiy ehtiyojlari, individual xususiyatlari,
imkoniyatlarini inobatga olgan holda malaka oshirishning turli shakllarini
erkin tanlashi, o‘z-o‘zini rivojlantirishi va mustaqil bilim olishini
rag‘batlantirishga qulay sharoitlar yaratish texnologiyalari haqida fikr
yuritilgan. Unda pedagogning kasbiy rivojlanishida ilmiy-metodik
kuzatuvning didaktik imkoniyatlari, ta’lim subyektlari hamkorligini
uyushtirish, malaka oshirish o‘quv mazmunini kasbiy ehtiyojlarga
asoslangan modulli shakllantirishda invariant va variativ tarkibni belgilash,
tegishli subyektlarning produktiv o‘zaro ta’sirini kuchaytirish va funksional
vazifalarini tizimlashtirish, pedagogning malaka oshirish faoliyatini
individuallashtirish darajalari (individual ta’lim dasturi, yo‘nalishi,
trayektoriyasi), individual ta’lim trayektoriyasini loyihalash, pedagogning
malaka oshirish yo‘l xaritasini tuzish va uni tatbiq qilishga oid tadqiqot
natijalari keng yoritilgan.

2022-11-08 06:52:19 | ko'rishlar soni: 205 | Yuklab olindi: 106-marta

Кишилар ҳаёт ва жамиятни, турмуш тажрибаларини, табиат ва
коинот ҳақидаги тушунчаларни сўз орқали тасвирлаш, баён этишни
ўргандилар. Шундай қилиб, бадиий сўз санъати, даставвал, халқ
оғзаки ижоди шаклида юзага келди. Бироқ сўз дастлаб қандай
яратилган бўлса, ҳамма вақт ҳам айнан ўша ҳолича сақланиб
қолмади, балки ижодий қайта ишланди, жамият, янги даврнинг
маълумотлари, янги дунёқараш билан бойиди, янги тарихий шароитга
мослашди, кейинги даврда яратилган асарлар тилига, услубига таъсир
этди. Шу билан бирга, қадимги оғзаки тил хусусиятларининг излари,
унинг «архаик элементлари» кейинги даврда яратилган халқ оғзаки
ижоди асарлари тилида ҳам сақланиб қолди. Хуллас, халқ бахшилари
томонидан айтилган до

2022-11-03 10:09:22 | ko'rishlar soni: 501 | Yuklab olindi: 372-marta

Мазкур монография талабалар психологик етуклик даражасини ташхис килишнинг психологик хусусиятларига багишланган булиб. Унда узбек хамда хориж психологларининг шу муаммо буйича илмий тахлилларига асосий эътибор каратилган. Етуклик муаммоси, етукликни ташхис килувчи диагнотик методикаларнинг келиб чикиш тарихи ва уларнинг психологик манбаларда кузатилиши хакида тахлилий мулохазалар билдирилган.

Монографияда психологик етуклик даражасини психодиагностика методикалари ёрдамида текшириш ва ривожлантирувчи дастур муаммоси тахлил этилиб, бунда кандай мезонларга асосланиш кераклиги курсатиб утилади, бу йуналишда ташхис ишларини амалга ошириш учун зарур анъанавий хамда янги муаллифлик методикалари келтирилади. Ушбу кулланма амалиётчи психологлар, психология фани укитувчилари, илмий тадкикотчилар хамда психик тараккиёт муаммоларига кизикувчи барча турдош мутахассисларга мужалланган

2020-10-22 05:33:31 | ko'rishlar soni: 1371 | Yuklab olindi: 1015-marta