Maqolalar

 

Literacy reading includes a range of learning activities in primary language and reading
literacy classes. Usually, vocabulary work is done before reading the text, but in the absence of a
special educational dictionary, this work is organized by the teacher, therefore, homework is not
given on the content of reading with the help of a dictionary. When the main work is reading the text,
working on the text, it is necessary to focus separately on the following types of work performed at
this stage:

2024-05-24 05:04:27 | ko'rishlar soni: 40 | Yuklab olindi: 12-marta

Dunyo ta’lim tizimida shaxsning ma’naviy va jismoniy rivojlanishiga
qaratilgan jarayonlar, ijtimoiy-madaniy faoliyat kategoriyalari
integratsiyalashuvi asosida takomillashtirilib borilmoqda.

2024-05-24 04:59:33 | ko'rishlar soni: 69 | Yuklab olindi: 41-marta

Речь, язык и общение являются важнейшими областями развития детей. Они играют жизненно важную роль на протяжении всей жизни, помогая человеку понять, что происходит вокруг, сообщать об их основных потребностях и чувствах, вести беседы, думать и учиться, развивать отношения, решать проблемы и многое другое. Они также поддерживают многие другие аспекты развития, включая когнитивное, социальное развитие и развитие грамотности.

2024-05-24 04:54:12 | ko'rishlar soni: 98 | Yuklab olindi: 42-marta

Boshlang‘ich sinflarda o‘qish savodxonligi darslarida o‘quvchilarni
o‘qish materiallari asosida mustaqil fikrlashga o‘rgatishning ta’limiy va
tarbiyaviy ahamiyati katta.

2024-05-24 04:48:01 | ko'rishlar soni: 105 | Yuklab olindi: 80-marta

Biz jadal rivojlanayotgan texnologiyalar asrida, buyuk informatsion kashfiyotlar va yangi bilimlarning uzluksiz rivojlanishi asrida yashayapmiz. Biz shunday jamiyatda yashayapmizki, asosiy qadriyat axborot, jamiyatimiz muvaffaqiyatli rivojlanishining sharti esa samarali, sifatli muloqot bo‘lib, uni mamlakatlar va madaniyatlar o‘rtasidagi chegaralarni o‘chiruvchi aloqalarsiz tasavvur etib bo‘lmaydi.

2024-05-22 11:19:32 | ko'rishlar soni: 249 | Yuklab olindi: 143-marta

This article is devoted to the main problems of teaching a foreign language in the field of preschool education: philological education at an early age, in particular, the development of children's general speaking ability in language teaching, the formation of the ability and readiness to use a foreign language as a means of communication, another national culture the importance of getting to know.

2024-05-22 11:09:41 | ko'rishlar soni: 255 | Yuklab olindi: 138-marta

Ta’lim-tarbiya inson kamoloti va millat ravnaqining asosiy sharti va garovidir. Ta’lim tarbiya jarayonlari davlat nazoratidagi umummilliy masala hisoblanadi. Mamlakatimizda ta’lim, ya’ni o‘qitishni tarbiya bilan uyg‘unlikda olib boriladi.

2024-05-22 10:50:51 | ko'rishlar soni: 76 | Yuklab olindi: 43-marta

O‘quvchilarning PISA, TIMSS, PIRLS, rahbar va pedagog kadrlarning
umumiy o‘rta ta’lim maktablarida o‘qitish va ta’lim olish muhitini hamda
o‘qituvchilarning ish sharoitlarini o‘rganuvchi TALIS kabi xalqaro tadqiqotlarda
muvaffaqiyatli ishtirok etishini ta’minlash, o‘qitishning innovatsion usullaridan
foydalangan holda ona tili, matematika va tabiiy yo‘nalishdagi fanlar bo‘yicha
pedagog-kadrlarning malakasini oshirish bo‘yicha ta’lim sohasida tizimli ishlar
amalga oshirilmoqda.

2024-04-24 10:06:04 | ko'rishlar soni: 72 | Yuklab olindi: 35-marta

ushbu maqolada time management to‟g‟risida tushuncha, vaqtni yaxshi
boshqarishning afzalliklari, hosildorlik va samaradorlikni maksimal darajada oshirish,
yaxshiroq professional obro'ni rivojlantirish, martaba ko'tarilish imkoniyatlarini oshirish va
boshqalar to‟g‟risida yozilgan.

2024-04-24 09:52:12 | ko'rishlar soni: 68 | Yuklab olindi: 27-marta

Maqolada voyaga yetmaganlar huquqiy ong va madaniyatni
shakllantirish va rivojlantirish, mamlakatimizda huquqiy ta'lim va bilimlar targ„ibotini
tubdan yaxshilash, bolalarning huquqiy ongini va madaniyatini shakllantirish masalasi
dolzarb ahamiyat kasb etishi, bolalarning huquqiy ta‟limini milliy qonunchilikni
mustahkamlash va ijtimoiy adolatni kuchaytirish, voyaga yetmaganlar o‟rtasida huquqiy
madaniyatini oshirish tamoyillari asosiy o„ringa qo„yilganligi, shundan hozirgi globallashuv,
ilmiy-texnika taraqqiyoti davrida bolaning huquqiy ongi va huquqiy madaniyatini
yuksaltirish zaruriyati haqida yozilgan.

2024-04-24 07:43:49 | ko'rishlar soni: 118 | Yuklab olindi: 73-marta