Kitob javoni

 

Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Жаҳондаги илмий ва инновацион ўзгаришлар натижасида этноэстетик маданий қадриятларни асраш, инттеллектуал бойлик ҳамда умуминсоний қадриятларнинг захирасини келажак авлодларга етказиб бериш долзарб масалага айланмоқда. Турли халқларнинг асрлар давомида ўзига хос этномаданиятлар таъсирида яшаганлиги, хилма-хил цивилизациялар ривожида эстетик дунѐқарашлар вужудга келганлиги, ѐш авлоднинг онгида мавжуд бўлган маънавиятни этнографик омиллар таъсирида миллийлик ниқобидан чиқишига ҳаракат қилаѐтганлиги намоѐн бўлмоқда. Бу эса, ўтмиш этномаданиятини замонавий ѐшлар дунѐқарашига миллий ғоя ва ахлоқий қадриятларга юксак ишонч руҳида сингдиришни кун тартибига қўймоқда. Шунингдек, жамиятнинг барча жабҳаларида ѐшлар тақдирига нисбатан ѐши улуғларнинг бевосита масъуллиги, уларнинг комил инсон бўлиб вояга етишишида этноэстетик қарашлардан ўринли ва мақсадли фойдаланиши зарурлигини объектив ҳақиқатга айлантирмоқда.

2023-09-29 05:02:13 | ko'rishlar soni: 5 | Yuklab olindi: 2-marta

O‘QUVCHILARDA FUNKSIONAL SAVODXONLIKNI SHAKLLANTIRISHDA O‘QITUVCHILARNING TOPSHIRIQ TUZISH KO‘NIKMALARINI TAKOMILLASHTIRISH (matematik savodxonlik misolida)

2023-08-22 05:22:34 | ko'rishlar soni: 28 | Yuklab olindi: 11-marta

UZLUKSIZ KASBIY RIVOJLANTIRISh JARAYONIDA UMUMIY O‘RTA TA’LIM MAKTABLARI O‘QITUVCHILARINING MEDIAKOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH TEXNOLOGIYASI

2023-06-07 09:38:24 | ko'rishlar soni: 192 | Yuklab olindi: 137-marta

UZLUKSIZ KASBIY RIVOJLANTIRISH JARAYONIDA UMUMIY O‘RTA TA’LIM MAKTABLARI O‘QITUVCHILARINING MEDIAKOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH TEXNOLOGIYASI

2023-06-07 09:34:59 | ko'rishlar soni: 63 | Yuklab olindi: 25-marta

Jahonda axborot va raqamli texnologiyalarning jadal taraqqiyoti jamiyat hayotining barcha sohalarini qamrab olmoqda. Ta’lim tizimida mediatexnologiyalardan keng foydalanish jamiyatda axborot madaniyatini shakllantirishning pedagogik ilmiy asoslarini yaratishni taqozo etadi. Shu sababli, jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida axborotlar oqimining xilma-xilligi jahon internet axborot tarmog‘i, multimedia vositalaridan ta’lim tizimida foydalanishga asosiy kompetensiya sifatida qaralmoqda. Xalq ta’limi xodimlari uchun “Professional development” tamoyili asosida uzluksiz kasbiy rivojlantirish jarayonida mediatexnologiyalarni amaliyotga keng joriy etishga ustuvorlik berilmoqda.
Dunyoda o‘qituvchilarning mediakompetensiyasini rivojlantirish YuNESKO tavsiyalarida ko‘rsatilgan bo‘lib, mediavositalarni tanlashda o‘qituvchilarning mediakompetentligini rivojlantirishga e’tibor qaratilgan. Jamiyatni manipulyatsiya qilinishi mediaga bo‘lgan ehtiyojini orttirdi. Mazkur tadqiqotlar “media-axborot kompetentligining rivojlanishi axborotlashgan jamiyat davrida dezinformatsiya”1ga chalg‘imaslik va axborotdan to‘g‘ri foydalanishni targ‘ib qiladi. Shuning uchun AKTdan ta’lim jarayonida zarur axborotlarni tegishli manbalar asosida topish, o‘rganish hamda qayta ishlab foydalanishga ehtiyoj sezilmoqda.

2023-05-22 09:11:51 | ko'rishlar soni: 104 | Yuklab olindi: 45-marta

Диссертация  мавзусининг  долзарблиги  ва  зарурати.  Жаҳон  таълим 
тизимида  ахборот-коммуникация  технологияларидан  фойдаланишнинг 
замонавий босқичи турли кўринишларда олиб борилмоқда. Асосий йўналиши 
ўқитувчилар  тайёрлаш  ҳисобланган  олий  таълим  муассасалари 
битирувчиларнинг  ахборот-коммуникация  технологияларидан,  хусусан, 
виртуал  технологиялардан  фойдаланишни  мукаммаллаштириш,  доимий 
равишда  ўз  касбий  даражасини  ошириб  бориш,  замонавий  ахборотлашган 
жамиятнинг  ривожланиш  тенденцияларига  мосликни  таъминлашга 
йўналтирилган  таълим  дастурларини  жорий  этишга  алоҳида  эътибор 
қаратилмоқда.

2023-03-01 09:43:00 | ko'rishlar soni: 148 | Yuklab olindi: 54-marta

"Kvest" texnologiyasi asosida maktab o'qituvchilarining darslarini loyihalash kompetentligini rivojlantirish

2023-02-02 06:27:27 | ko'rishlar soni: 479 | Yuklab olindi: 400-marta

Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Жаҳонда
Интернет технологиялари асосида ўқитувчиларнинг касбий даражасини
ривожлантиришга алоҳида аҳамият қаратилиб, масофавий таълим шаклининг
ижтимоий-иқтисодий самарадорлиги юқори баҳоланади. Ўқитувчилар
малакасини оширишга ихтисослашган таълим ташкилотлари томонидан
онлайн шаклда ўқитишнинг илғор педагогик ёндашувлари, илмий-методик
маълумотларни етказишнинг кўп қиррали, кўп йўналишли ва эмоционалкоммуни

2022-12-14 05:52:22 | ko'rishlar soni: 146 | Yuklab olindi: 51-marta

Жаҳон тилшунослигида ХХ асрнинг 50-йилларидан эътиборан тил ва матн
муаммолари билан боғлиқ масалаларни компьютер технологиялари ёрдамида
ҳал қилиш тадқиқи билан, нафақат тилшунос, балки бошқа соҳа олимлари ҳам
шуғулланиб келмоқда. Мазкур масалалар ҳар қандай матнни лисоний
ўрганишнинг янги-янги имкониятлари тил материалини ахборот технология
дастурлари орқали танлаш, таҳлил қилиш ва уни қайта ишлаш жараёнини
муайян даражада тезлаштиришга ҳамда матннинг турли хусусиятлари ҳақида
математик жиҳатдан тўғри ва аниқ маълумотларни қўлга киритишга замин
яратмоқда. Шунингдек, катта ҳажмдаги матнларни таҳлил қилишга имкон
берувчи технологиялар ҳамда ахборотни қайта ишловчи дастурлар ёрдамида
лингвоквантитатив ва лингвостатистик таҳлил орқали нутқий бирликларни
автоматик қайта ишлаш,

2022-11-22 06:54:10 | ko'rishlar soni: 209 | Yuklab olindi: 118-marta