Yangi kitoblar

 

О'quv  ко ’llanmasida  ekologiya  asoslari,  amaliy  ekologiya
ekologik  xavfsizlik va  barqaror  rivojlanish  masalalari  о ’rganiladi. 
Ekologik  xavfsizlikni  ta ’minlashning  xuquqiy,  tashkiliy  va  iqtisodiy 
asoslari berilgan.  О 'zbekistonning ekologik muammolarini о ’rganish 
va hal qilish  masalalariga  alohida  e 'tibor  berilgan.  Kitobda  har  bir 
bob  uchun  tegishli  illyustrativ  materiallar,  nazorat  savollari,  test 
topshiriqlari,  referat  va  m a’ruzalar  mavzulari  berilgan.  О 'quv 
ко ’llanma oliy о ’quv yurtlari talabalari uchun yozilgan.  О ’qituvchilar, 
ekologiya va atrof-muhitni muxofaza qilishning turli masalalari bilan 
shug’ullanuvchilar,  barcha hohlovchilar foydalanishlari mumkin.

2023-03-10 05:03:24 | ko'rishlar soni: 23 | Yuklab olindi: 12-marta

Mazkur “Diktantlar to‘plami” umumiyo‘rta ta’lim maktablari (1-9-
sinflar), shuningdek, kasb-hunar kollejlari va akademik litseylar
o‘qituvchilari uchun mo‘ljallangan o‘quv metodik ko‘rsatma bo‘lib, undan
o‘quvchilarning ona tilidan egallagan bilim, ko‘nikma va malakalarini
mustahkamlash hamda nazorat qilish maqsadida diktant o‘tkazish uchun
foydalanish mumkin.
Ko‘rsatma amaldagi mavjud materiallarni to‘plash, tizimlash hamda
yangilash asosida tuzildi. To‘plam o‘qituvchilarning ishida ko‘mak
bo‘ladi, deb umid qilamiz.
Ushbu ko‘rsatmaga oid barcha taklif va tilaklarni inobatga olamiz.
Murojaat uchun: dilbarxon@inbox.ru.

2022-11-17 09:05:13 | ko'rishlar soni: 3991 | Yuklab olindi: 3799-marta

Ushbu darslik oʻquvchilarning turli hayotiy vazi-
yatlarda grammatik jihatdan toʻgʻri va kommuni-
kativ jihatdan erkin soʻzlay oladigan darajaga olib
chiqishni maqsad qilib qoʻygan. Oʻquvchining tilni qoʻllashdagi real ehtiyoji (ijtimoiy muloqot, akademik taʼlim) hisobga olingan va zaruriy lingvistik
qurilmalar turli nutqiy vaziyatlarda berilgan.

2022-11-08 06:10:10 | ko'rishlar soni: 4167 | Yuklab olindi: 4015-marta

Ona tili va o‘qish savodxonligi fanini o‘qitishda asosiy e’tibor o‘quvchida tilga doir to‘rt ko‘nikma: o‘qib tushunish, tinglab tushunish, nutq so‘zlash va yozish hamda grammatik savodxonlikni shakllantirishga qaratiladi.

2022-02-16 11:34:29 | ko'rishlar soni: 1257 | Yuklab olindi: 467-marta

Ona tili va o‘qish savodxonligi fanini o‘qitishda asosiy e’tibor o‘quvchida tilga doir to‘rt ko‘nikma: o‘qib tushunish, tinglab tushunish, nutq so‘zlash va yozish hamda grammatik savodxonlikni shakllantirishga qaratiladi.

2022-02-16 11:30:29 | ko'rishlar soni: 338 | Yuklab olindi: 139-marta

В современном Узбекистане, учителю отводится особая роль и место, что подчеркивается в основных нормативных и законодательных документах об образовании. Так, например, в Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан, подчеркнута необходимость повышения качества профессиональной подготовки специалистов в системе образования, и определена задача формирования нового поколения кадров с высокой общей и профессиональной культурой, творческой и социальной активностью, способностью самостоятельной ориентации в обществе, а также умением постановок задач на перспективу с учетом мировых достижений в системе образования.1 Поэтому нужно отметить, что требования к профессиональной деятельности педагога достаточно высокие, что вполне закономерно и своевременно.

2022-02-09 11:06:06 | ko'rishlar soni: 231 | Yuklab olindi: 63-marta

Bugungi zamonaviy jamiyatda inson faoliyatining eng keng sohalaridan biri - bu ta’lim hisoblanadi. Oxirgi yillarda ta’limning ijtimoiy roli ortib, dunyoning aksariyat davlatlarida ta’limning barcha turlariga bo‘lgan munosabat o‘zgardi. Ta’lim ijtimoiy va iqtisodiy taraqqiyotning bosh, yetakchi omili sifatida qaralmoqda. Bunday e’tiborning sababi, zamonaviy jamiyatning eng muhim qadriyati va asosiy kapitali - bu yangi bilimlarni izlash, egallash va nostandart qarorlar qabul qilishga qodir bo‘lgan inson hisoblanadi. Shunday ekan, hozirgi davrda ta’lim shaxs va jamiyatni rivojlantirishda hal qiluvchi rol o‘ynaydi.
O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-4947-sonli Farmoni, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 5-sentabrdagi “Xalq ta’limini boshqarish tizimini takomillashtirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” gi PF-5538 sonli Farmoni, shuningdek O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi “O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-5712-conli farmonida belgilangan ustuvor vazifalar aynan yosh avlodga ta’lim-tarbiya berish borasida islohatlarni amalga oshirishni nazarda tutadi.

2022-02-07 06:28:28 | ko'rishlar soni: 211 | Yuklab olindi: 113-marta

“Jo’mard  elli  Jom”ni  o’qir  ekanmiz,  muallif  Pirnazar  Davronov  keng jamoatchilikka  havola  etayotgan  ulug’vor  g’oya  ko’z  o’ngimizda  yorqin  namoyon bo’ladi: eng avvalo, o’z kindik qoni to’kilgan muqaddas zaminga mehr-muhabbat ko’rsata  bilmagan  odam  hech  qachon  ulug’  bir  mamlakatni  seva  olmaydi,  unga munosib fuqaro, sadoqatli farzand bo’la olmaydi. Darhaqiqat, shunday. Zero, Vatan ostonadan boshlanadi degan naql behuda aytilmagan. 

 
2021-12-11 05:49:55 | ko'rishlar soni: 318 | Yuklab olindi: 169-marta

2021-07-05 17:10:06 | ko'rishlar soni: 234 | Yuklab olindi: 94-marta

2021-07-05 17:05:26 | ko'rishlar soni: 290 | Yuklab olindi: 145-marta