Yangi kitoblar

 

Ushbu uslubiy qo‘llanma sinf rahbarlarining kasbiy kompetenliklarini oshirishda malaka oshirish kurslari hamda mustaqil kasbiy rivojlanish trayektoriyasi ishlab chiqilgan.
Shuningdek, unda boshlang‘ich va yuqori sinf rahbarlari (malaka oshirish kurs tinglovchilari) uchun amaliy ishlarda foydalanish masalalari yoritilgan.
Uslubiy qo‘llanma malaka oshirish tinglovchilari hamda umumiy o‘rta ta’lim maktab o‘qituvchilariga mo‘llangan.

2023-06-08 09:55:15 | ko'rishlar soni: 1870 | Yuklab olindi: 1260-marta

Monografiyada matnning lingvostatistik xususiyatlari, jumladan fonetik, leksik va morfologik birliklarning folklor matnlarida qo‘llanishi, folklor asarlari tilini kompyuter yordamida statistik qayta ishlash natijasida chastotali lug‘atning turli zonalarida ehtimoliy va kam qo‘llangan so‘z shakllari asosida matnni to‘ldirish yo‘llari, so‘z shakllarining o‘rtacha qaytalanishi va sintetizm koeffisentlari asosida matnda ijodkorning so‘z qo‘llash mahorati, matnni lingvistik individualligi haqida fikrlar o‘z aksini topgan. Tanlanma matnlardagi so‘z turkumlari va ularning grammatik ko‘rsatkichlari kvantitativ tahlili etilib, o‘ziga xos tipologik tabiati, janriy xususiyatlari yoritilgan va doston, maqol, topishmoq, ertak va qo‘shiqlar matnlardagi so‘zshakllarning lingvopoetik imkoniyatlari aniqlanib, badiiy-estetik qimmati isbotlangan.
Monografiya oliy ta’lim muassasalarida faoliyat yuritayotgan professor-o‘qituvchilar, tadqiqotchilar, kompyuter tilshunosligi bo‘yicha qiziquvchilar, talabalarga mo‘ljallangan.

2023-06-07 04:54:46 | ko'rishlar soni: 827 | Yuklab olindi: 508-marta

Ushbu uslubiy qo‘llanmada pedagogning kasbiy rivojlanishida kognitiv ta’lim mazmuni, shakli, metod, texnologiyalari, didaktik imkoniyatlarini yuzaga chiqaruvchi P5BL yondashuvi, muammoga, loyihaga, shaxsga, jarayonga va natijaga asoslangan o‘qitishning kognitiv strategiya sifatida birgina yondashuv asosini tashkil etganligi, o‘qituvchiga metodik yordam ko‘rsatishga yangicha munosabat: tizimli seminar va mahorat darslarini tashkil etish metodikasi va amaliyotda o‘tkazishga doir tadqiqot natijalari keng yoritilgan.
Uslubiy qo‘llanmadan umumta’lim maktablari pedagoglari, oliy o‘quv yurti va PYMO‘M markazi professor-o‘qituvchilari, ilmiy tadqiqotchilar, o‘quv dasturlari va adabiyotlari mualliflari, malaka oshirish kurslari tinglovchilari hamda qiziquvchilar foydalanishlari mumkin.

2023-06-05 09:35:00 | ko'rishlar soni: 636 | Yuklab olindi: 252-marta

Mazkur qo‘llanmada pedagogik faoliyat yuritayotgan barcha professor-o‘qituvchilarning o‘quv mashg‘ulotlarini interaktiv va muammoli ta’lim asosida tashkil etish hamda o‘tkazishning metodikasi va texnikasi, shuningdek, pedagogik kasbiy mahorat, uni oshirish usullari haqida so‘z yuritiladi. Ushbu uslubiy qo‘llanma ta’lim muassasalari professor-o‘qituvchilari, jumladan, barcha qiziquvchilar (OTMlarning pedagogik ta’lim yo‘nalishi talabalari, magistrantlari) uchun mo‘ljallangan bo‘lib, ularning o‘quv mashg‘ulotlarini tashkil etish hamda o‘tkazish metodikasi va texnikasiga doir savollariga javob topishlari uchun ma’lum darajada xizmat qiladi.

2023-06-01 11:38:19 | ko'rishlar soni: 853 | Yuklab olindi: 380-marta

Ushbu uslubiy qo‘llanma oliy o‘quv yurtlarining boshlang‘ich ta’lim tarbiyaviy ishlar va sport fakulteti talabalari va boshlang‘ich sinf o‘qituvchilariga mo‘ljallangan bo‘lib,ona tili o‘qitish metodikasi dasturi imloviy savodxonlikka qo‘yilgan talablar hamda muallifning ko‘p yillik ilmiy pedagogik faoliyati asosida yoritilgan.

2023-06-01 11:24:49 | ko'rishlar soni: 2704 | Yuklab olindi: 2492-marta

Uslubiy qoʻllanmada matnga aloqador tushunchalarning oʻrganilish tarixiga oid nazariy va amaliy masalalar, matnni tuzish, shakllantirish, ixchamlashtirish, tahrir qilish, matn tarkibi, PIZA tadqiqotlarida matn ustida ishlash, matnda kommunikativ maqsadning ifodalanish usullari boʻyicha uslubiy tavsiyalar berilgan.
Uslubiy qoʻllanma umumiy oʻrta ta’lim muassasalari ona tili va adabiyoti fani, oʻzbek tili fani oʻqituvchilari, fan metodistlari, ota-onalar, shuningdek, ushbu soha bilan qiziquvchi barcha mutaxassislarga moʻljallangan.

2023-06-01 09:14:12 | ko'rishlar soni: 321 | Yuklab olindi: 138-marta

Mazkur metodik qo„llanmani yozishdan maqsad, insonlarning ma‟naviy ehtiyojlarini qondirishga ko„maklashish asosida jamiyat, mamlakat taraqqiyotiga hissa qo„shishdan iborat. Shu ma‟noda maktab matematikasini o„qib-o„rganuvchi o„qituvchilar, ayniqsa repetitorlik qiluvchi hamkasblar, maktabdan keyingi ta‟limga tayyorgarlik ko„ruvchi o„quvchilar davlat test markazi tomonidan nashr etilgan axborotnomalardagi misol va masalalarni yechishda biror qiyinchlikka duch kelishsa, biz yozgan kitoblarning foydasi tegsa, o‟zimizni qo‟yilgan maqsadimizga erishgan hisoblardik.

2023-05-26 08:30:09 | ko'rishlar soni: 1418 | Yuklab olindi: 938-marta

Таникли олим, мохир педагог, таьлим фидойиси деган
номга хар томонлама муносиб инсон Пирназар Зиятович
Давронов табаррук 70 ёшни карши олди. Шу муносабат
билан куп сонли хамкасблари, дустлари, шогирдлари ва
якинлари каторида домлани муборакбод этар эканмиз,
мамлакатимиз таьлим сохасига муносиб хисса кушаётган
ишларига омад тилаймиз.
Ушбу китобдан профессор Пирназар Давроновнинг тар-
жимаи холи, илмий, илмий-педагогик фаолияти, ёш авлод
тарбиясида мухим урин тутадиган фидокорона мехнатла-
ри борасидаги мулохазалар, устозлари, дустлари, шогирдлари
томонидан билдирилган фикрлар урин олган.

2023-05-20 08:43:17 | ko'rishlar soni: 1010 | Yuklab olindi: 753-marta

Mazkur metodik qo‘llanmani yozishdan maqsad, insonlarning ma’naviy ehtiyojlarini qondirishga ko‘maklashish asosida jamiyat, mamlakat taraqqiyotiga hissa qo‘shishdan iborat. Shu ma’noda maktab matematikasini o‘qib-o‘rganuvchi o‘qituvchilar, ayniqsa repetitorlik qiluvchi hamkasblar, maktabdan keyingi ta’limga tayyorgarlik ko‘ruvchi o‘quvchilar davlat test markazi tomonidan nashr etilgan axborotnomalardagi misol va masalalarni yechishda biror qiyinchlikka duch kelishsa, biz yozgan kitoblardan foydalanishlari qulay bo‘ladi.

2023-05-19 12:09:18 | ko'rishlar soni: 1519 | Yuklab olindi: 1155-marta

Mazkur “Diktantlar to‘plami” umumiyo‘rta ta’lim maktablari (1-9-
sinflar), shuningdek, kasb-hunar kollejlari va akademik litseylar
o‘qituvchilari uchun mo‘ljallangan o‘quv metodik ko‘rsatma bo‘lib, undan
o‘quvchilarning ona tilidan egallagan bilim, ko‘nikma va malakalarini
mustahkamlash hamda nazorat qilish maqsadida diktant o‘tkazish uchun
foydalanish mumkin.
Ko‘rsatma amaldagi mavjud materiallarni to‘plash, tizimlash hamda
yangilash asosida tuzildi. To‘plam o‘qituvchilarning ishida ko‘mak
bo‘ladi, deb umid qilamiz.
Ushbu ko‘rsatmaga oid barcha taklif va tilaklarni inobatga olamiz.
Murojaat uchun: dilbarxon@inbox.ru.

2022-11-17 09:05:13 | ko'rishlar soni: 39235 | Yuklab olindi: 38557-marta