O'quv qo'llanmalar

 

Ushbu o'quv-uslubiy qo'llanma malaka toifasi boshlang'ich ta‘lim yo'nalishi
bo'lgan tinglovchilar va umumtalim maktablarining boshlangʻich sinf oʻqituvchilari
uchun moʻljallangan boʻlib, PIRLS tadqiqotlari uchun o'quvchilarning matnni o'qish
va qabul qilish darajasini aniqlash bo'yicha topshiriqlar tayyorlash yuzasidan uslubiy
tavsiyalar berilgan.

2022-11-30 06:48:26 | ko'rishlar soni: 3 | Yuklab olindi: 2-marta

Qo‘llanmaning maqsadi. Umumiy o‘rta ta’lim maktab o‘qituvchilarini
xalq og’zaki ijodi asarlari janrlari – lirik (qo‘shiq), epik (ertak, doston),
maxsus tur (topishmoq, maqol)larning nazariy asoslari, o‘ziga
xosliklari to‘g’risida umumiy tushuncha berish, ularni o‘qitishni
tashkil etish, o‘rgatishda innovatsion pedagogik texnologiyalardan
foydalanish uslubiyoti bilan tanishtirish, shuningdek amaliyotda
qo‘llay olishlariga zamin yaratish.

2022-11-29 10:06:59 | ko'rishlar soni: 10 | Yuklab olindi: 4-marta

Ushbu koʻrsatma umumta'lim maktablarining boshlangʻich sinf oʻqituvchilari
uchun moʻljallangan boʻlib, boshlang'ich sinf o'quvchilarini ma'naviy-axloqiy
tarbiyalashda xalq maqollaridan foydalanish usullari yuzasidan uslubiy tavsiyalar
berilgan.

2022-11-22 07:24:13 | ko'rishlar soni: 15 | Yuklab olindi: 7-marta

Uslubiy ko‘rsatma umumta’lim maktablarining informatika fani
o‘qituvchilari uchun mo‘ljallangan bo‘lib, u videolarni ulash asoslarining
boshlang‘ich tushunchalari, asosiy elementlari, operatorlari, ularning turlari
va qo‘llanilish o‘rni, videolarni ulash ko‘nikma va malakalarini shakllantirish
bo‘yicha nazariy va amaliy bilimlarni o‘z ichiga olgan

2022-11-09 06:45:38 | ko'rishlar soni: 34 | Yuklab olindi: 16-marta

Uslubiy ko‘rsatmada keltirilgan nazorat ishlari namunaviy bo‘lib,
o‘qituvchi unga ijodiy yondoshgan holda tegishli o‘zgartirishlar kiritishi yoki
alternativ variantlarini ishlab chiqishi mumkin. Uslubiy ko‘rsatmada
keltirilgan nazorat topshiriqlarini baholash mezonlarida, joriy nazorat
o‘tkazishda ham foydalanish mumkin.

2022-11-08 06:34:37 | ko'rishlar soni: 37 | Yuklab olindi: 24-marta

Ushbu uslubiy ko’rsatmada umumta’lim maktablarida, fizika
fanidan nazorat ishlarini bajarishda foydalanish uchun metodik
ko’rsatmalar berilgan bo‘lib, umumta’lim maktablarining fizika fani
o‘qituvchilariga mo‘ljallangan.

2022-11-08 06:29:34 | ko'rishlar soni: 45 | Yuklab olindi: 22-marta

Uslubiy qo‘llanmada ta’limda nisbatan yangi bo‘lgan ta’lim
texnologiya “Kvest” texnologiyasi haqida ma’lumotlar berilgan
Uslubiy qo‘llanma barcha toifadagi malaka oshirish
o‘qituvchilari, shuningdek, talabalar va qiziquvchilarga mo‘ljallangan.

2022-11-04 11:00:50 | ko'rishlar soni: 48 | Yuklab olindi: 23-marta

Yosh avlodni komillikka yetaklovchi eng katta kuch–bu kitob va
hayotiy saboqlardir. Yoshlarni milliy qadryatlar ruhida tarbiyalash
kelajakni, millatni va milliyligimizni boqiy ozod holda ko‘rishimiz
mumkin.

2022-11-04 10:42:22 | ko'rishlar soni: 185 | Yuklab olindi: 165-marta

В данном учебно-методическом пособии изучается
методика преподавания природоведения. Методическое пособие
является частью профессионального цикла дисциплин по
направлению подготовки 5140600 – Педагогическое образование.
Предмет рассматривается как интегрированный курс, который
находится на стыке нескольких научных областей
(педагогических и естественнонаучных знаний). Учебнометодическое пособие рекомендовано студентам ВУЗов
педагогического направления, учителям начальных классов,
слушателям центров переподготовки и повышения
квалификации работников народного образования. Содержание
дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с процессами
подготовки и проведения уроков
природоведения в начальной
школе, а также организации внеклассной работы.

2022-11-03 08:49:26 | ko'rishlar soni: 35 | Yuklab olindi: 22-marta


TIMSS (Trends in International mathematics and science study)
4- va 8- sinf oʻquvchilarining matematika va tabiiy yoʻnalishdagi
fanlardan oʻzlashtirish darajasini baholash dasturi boʻlib, bu tadqiqot
toʻrt yilda bir marta oʻtkaziladi. TIMSS xalqaro baholash dasturida 4-
va 8-sinf oʻquvchilarining matematika va tabiiy fanlar boʻyicha
egallagan bilim darajasi va sifatini solishtirish hamda milliy taʼlim
tizimidagi farqlarni aniqlash bilan bir qatorda, qoʻshimcha ravishda
maktablarda matematika va tabiiy fanlar boʻyicha berilayotgan
taʼlim mazmuni, oʻquv jarayoni, taʼlim muassasasining imkoniyatlari,
oʻqituvchilar salohiyati, oʻquvchilarning oilalari bilan bogʻliq omillari
oʻrganiladi.

2022-11-03 08:34:18 | ko'rishlar soni: 73 | Yuklab olindi: 61-marta