O'quv qo'llanmalar

 

Tеnglаmа tushunchаsi mаktаb mаtеmаtikа kursidа kоnkrеt-induktiv mеtоd оrqаli kiritilаdi. O’quvchilаr IV sinfgаchа nаturаl sоnlаr ustidа tа’rifsiz to’rt аmаlni bаjаrishni o’rgаnаdilаr, so’ngrа o’quvchilаrgа qo’shish, аyirish, bo’lish аmаllаridа qаtnаshаyotgаn kоmpоnеntlаrdаn ikkitаsi mа’lum bo’lgаndа nоmа’lum qаtnаshаyotgаn kоmpоnеntni tоpish o’rgаnilаdi. Bundа аnа shu tоpilishi kеrаk bo’lgаn kоmpоnеntni hаrf bilаn bеlgilаnаdi.

2023-08-24 08:56:45 | ko'rishlar soni: 2993 | Yuklab olindi: 2883-marta

Matematikani о‘rganish о‘quvchilarning о‘z ona tillarida xatosiz sо‘zlash, о‘z fikrini aniq, ravshan va lо‘nda qilib bayon eta bilish malakalarini о‘zlashtirishlariga yordam berishi kerak. Bu degan sо‘z о‘quvchilarning har bir matematik qoidani о‘z ona tillarida tо‘g‘ri gapira olishlariga erishish hamda ularni ana shu qoidaning matematik ifodasini formulalar yordamida tо‘g‘ri yoza olish qobiliyatlarini atroflicha shakllantirish demakdir.

2023-08-24 08:53:45 | ko'rishlar soni: 3352 | Yuklab olindi: 3126-marta

Qo‘lingizdagi qo‘llanmada axborotlarni katta jadvallarda emas, grafiklar va diagrammalarda ifodalashning afzalliklari, ularni iqtisodiy, siyosiy, ekologik, tahliliy, qiyosiy nuqtai nazardan o‘qish hamda hamma uchun tushunarli qilib taqdimot qilish, IELTS imtixonining “IELTS Academic Writing Task 1” topshirig‘ini ishlash talablari, matematik statistika tushunchalari, ta’riflari, ma’lumotlarni tahlil qilish va taqdim etishga doir izohlar keltirilgan.
Har bir bob yakunida o‘zingiz mustaqil bajarishingiz uchun topshiriqlar berilgan

2023-08-22 05:18:46 | ko'rishlar soni: 22553 | Yuklab olindi: 21929-marta

В данном учебном пособии мы постарались собрать для вас самый необходимый материал для развития математической грамотности в области работы с данными, с использованием таблиц, графиков и диаграмм.

2023-08-22 05:15:47 | ko'rishlar soni: 7957 | Yuklab olindi: 7600-marta

“PISA tadqiqotlari doirasida matematik savodxonlik” o‘quv qo‘llanma. 2020-yil 16-iyundagi hududiy markaz Ilmiy-metodik kengashining 5-sonli yig‘ilish qarori bilan tasdiqlangan.

2023-08-22 05:12:21 | ko'rishlar soni: 9030 | Yuklab olindi: 8188-marta

Matematika atrofimizda 6-sinf o‘qituvchilar uchun

2023-08-22 05:08:39 | ko'rishlar soni: 663 | Yuklab olindi: 465-marta

Matematika atrofimizda 6-sinf

2023-08-22 05:04:59 | ko'rishlar soni: 9474 | Yuklab olindi: 8792-marta

Matematika atrofimizda o'qituvchilar uchun

2023-08-22 05:01:29 | ko'rishlar soni: 17460 | Yuklab olindi: 16064-marta

Matematika atrofimizda

2023-08-22 04:57:24 | ko'rishlar soni: 9930 | Yuklab olindi: 8626-marta

Ushbu uslubiy koʻrsatma umumta‘lim maktablarining boshlangʻich sinf oʻqituvchilari uchun moʻljallangan boʻlib, PIRLS tadqiqotida adabiy kitobxonlik malakasini egallash maqsadidagi o'qish va axborotni o'zlashtirish va undan foydalanish maqsadidagi o 'qish uchun baholash me‘zonlari va mahorat tavsiflari darsliklardagi matnlar asosida tushuntirib berilgan.

2023-06-20 05:34:21 | ko'rishlar soni: 393 | Yuklab olindi: 167-marta