O'quv qo'llanmalar

 

Mazkur uslubiy qo‘llanmada mumtoz she’riy namunalarning vazniy qolipi –aruz vazninining nazariy asoslari maktab o‘qituvchilari va o‘quvchilari uchun sodda bayon tilida ifodalab berilgan. Aruzdagi tayanch tushunchalar, vaznni tahlil qilish yo‘llari muvofiq metod va tashkilotchi chizmalar vositasida berilgan.

2023-05-20 07:40:42 | ko'rishlar soni: 919 | Yuklab olindi: 782-marta

Keyingi yillarda mamlakatimiz ta’lim tizimida, jumladan malaka oshirish ta’lim tizimida tub o‘zgarishlar ro‘y bermoqda. 2020-yil 23 sentabrda O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida” Qonuni, Prezidentning qator Farmon va Qarorlari, jumladan 2021-yil 25-yanvardagi “Xalq ta’limi sohasidagi ilmiy-tadqiqot faoliyatini qo‘llab quvvatlash hamda uzluksiz kasbiy rivojlantirish tizimini joriy qilish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-4963-son Qarori qabul qilindi. Ushbu qarorga asosan xalq ta’limi sohasida faoliyat ko‘rsatayotgan rahbar, mutaxassis va pedagog xodimlarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish tizimini takomillashtirish, umumiy o‘rta ta’limning ilmiy asoslarini yaratish g‘oyalari olg‘a surilib, ularni amalga oshirish yo‘llari belgilab berildi.

2023-05-19 12:14:56 | ko'rishlar soni: 844 | Yuklab olindi: 608-marta

Mazkur metodik qo‘llanmani yozishdan maqsadi, insonlarning 
ma’naviy  ehtiyojlarini  qondirishga  ko‘maklashish  asosida  jamiyat, 
mamlakat  taraqqiyotiga  hissa  qo‘shishdan  iborat.  Shu  ma’noda 
maktab  matematikasini  o‘qib-o‘rganuvchi  o‘qituvchilar,  ayniqsa 
repetitorlik  qiluvchi  hamkasblar,  maktabdan  keyingi  ta’limga 
tayyorgarlik  ko‘ruvchi  o‘quvchilar  davlat  test  markazi  tomonidan 
nashr  etilgan  axborotnomalardagi  misol  va  masalalarini  yechishda 
biror  qiyinchlikka  duch  kelishsa,  biz  yozgan  kitoblardan 
foydalanishlari qulay bo‘ladi.

2023-05-08 05:22:49 | ko'rishlar soni: 1312 | Yuklab olindi: 1006-marta

   Ushbu  uslubiy  ko'rsatmada  kimyo  darslarini  yangi  pedagogik  texnologiyalar 
asosida  o'tkazish  bo'yicha  foydali  ma'lumotlar  keltirilgan.  Uslubiy  ko'rsatma 
umumiy  o'rta  ta'lim  maktablarining  kimyo  fani  o'qituvchilari  uchun  va  pedagogik 
texnologiyalarni asosida dars o'tishda amaliy jihatdan foydali  bo'lishi  mumkin. 

2023-05-03 06:22:21 | ko'rishlar soni: 1659 | Yuklab olindi: 1500-marta

Mazkur uslubiy qo‘llanmada ta’lim tizimini texnologiyalashtirishning o‘ziga 
xos  jihatlari,  innovatsion  texnologiyalar  asosida  “Tarbiya”  fanini  o‘qitishning 
o‘ziga  xos  xususiyatlari  va  o‘qitishda  interfaol  usullardan  foydalanishning 
ahamiyati, fanni o‘qitish samaradorligini oshirishda didaktik materiallar haqida 
fikr  yuritilgan,  shuningdek,  “Tarbiya”  fanni  o‘qitishda  interfaol  usullardan 
foydalanish mavzusi yuzasidan nazariy va amaliy topshiriqlarni bajarishga doir 
tegishli topshiriq va tavsiyalar ilgari surilgan. 
Ushbu qo‘llanma “Tarbiya” fani mutaxassislik modullarining uzviy, tarkibiy 
qismi  sifatida    nafaqat  “Tarbiya”  fani  o‘qituvchilari  malakasini  oshirish  kursi 
tinglovchilari, balki umumiy o‘rta ta’lim maktablarida “Tarbiya” fanini o‘qitishda 
keng foydalanish mumkin. 

2023-04-28 08:55:00 | ko'rishlar soni: 668 | Yuklab olindi: 418-marta

Mustaqillik yillarida O‘zbekistonda tarix fani sobiq mustabid tuzum mafkurasidan 
voz kechish, yangi yondashuvlar bilan bog‘liq o‘zgarishlarga yuz tutdi. Fan taraqqiyoti 
va  ijtimoiy-iqtisodiy  rivojlanish  O‘zbekiston  tarixchilari  zimmasiga  jahon  amaliyoti 
yutuqlaridan  kelib  chiqib,  tarix  fanini  yanada  yuqori  ilmiy-nazariy  darajaga  olib 
chiqish hamda yangi ilmiy yo‘nalishlarni o‘zlashtirish kabi vazifalarni yuklamoqda.

2023-04-27 06:39:56 | ko'rishlar soni: 966 | Yuklab olindi: 802-marta

Ushbu uslubiy ko'rsatma umumiy o'rta ta‘lim maktablarining  boshlang'ich 
sinf  o'qituvchilari,  boshlang'ich  ta‘lim  yonalishida  ta‘lim  olayotgan  bakalavr  va 
magistrantlar foydalanishlari mumkin. Ushbu uslubiy ko'rsatmada boshlang'ich sinf 
o'quvchilarida ijodkorligini rivojlantirishda insholardan foydalanishning shakl, metod 
va vositalari sharhlangan va metodik tavsiyalar berilgan. 

2023-04-18 03:45:17 | ko'rishlar soni: 286 | Yuklab olindi: 155-marta

Uslubiy  ko`rsatmada    elektron  o`quv  resurslar  bo`yicha 
tushunchalar,  ekranni  video  tasvirga  olish    dasturi  Camtasia  Studio 
imkoniyati haqida ma`lumotlar berilgan 
Uslubiy  ko`rsatma  barcha  toifadagi  malaka  oshirish 
o`qituvchilari, shuningdek, talabalar va  qiziquvchilarga mo`ljallangan.  

2023-04-03 08:08:23 | ko'rishlar soni: 644 | Yuklab olindi: 501-marta

 Uslubiy  ko‘rsatma  umumta’lim  maktablarining  barcha  fan  o‘qituvchilari 
uchun  mo‘ljallangan  bo‘lib,  u  videolarni  ulash  asoslarining  boshlang‘ich 
tushunchalari, asosiy elementlari, operatorlari, ularning turlari va qo‘llanilish o‘rni, 
videolarni ulash ko‘nikma va malakalarini shakllantirish bo‘yicha nazariy va amaliy 
bilimlarni o‘z ichiga olgan. 

2023-03-13 05:58:31 | ko'rishlar soni: 297 | Yuklab olindi: 114-marta

Ushbu  ko‘rsatmada  umumta’lim  muassasalarida  faoliyat  ko‘rsatayotgan 
o‘qituvchilarning  kоmpеtеntligi,  innovatsion  faoliyatni  tashkil  etish,  o‘quv 
mаshg‘ulоtlаrini  sаmаrаli  pеdаgоgik  tеxnоlоgiyаlаr,  yоndаshuvlаr  bilаn  bоyitish, 
tа’lim jаrаyоnining mаzmunigа pеdаgоg kаdrlаrning zаmоnаviy tеxnоlоgiyаlаri vа 
uslubiyаtlаri,  usullаrini  qо‘llаsh,  shаxsiy  qоbiliyаtlаrini  nаmоyоn  qilish,  mаzkur 
sоhаdа о‘qituvchining innоvаtsiоn fаоliyаtini sаmаrаli tаshkil еtish vа uni yаnаdа 
оshirishgа qaratilgan bo‘lib, umumta’lim maktablari o‘qituvchilari uchun uslubiy 
yordam bo‘ladi degan umiddamiz. 

2023-03-09 10:57:18 | ko'rishlar soni: 363 | Yuklab olindi: 141-marta