O'quv qo'llanmalar

 

  Multimediali elektron o`quv resurslarini yaratishda iSpring Suite dasturi imkoniyatlaridan foydalanish. Ushbu qo`llanmada elektron testlar, 3D   kitob, interaktiv xizmatlar va onlayn taqdimotlar yaratish bo`yicha metodik tavsiyalar berilgan. 

2019-12-13 14:12:20 | ko'rishlar soni: 998 | Yuklab olindi: 654-marta

Tasviriy san’at dunyoni, insonning go‘zallikka bo‘lgan intilishlarini teran fikrlashga undaydi. Xalqimizning tasviriy san’atga bo‘lgan qiziqishlari, mustaqil yurtimizni yanada go‘zal qilishga, uni estetik jihatdan boyitishga intilishlari benihoyadir.

Davlatimiz o‘zi shakllanayotgan murakkab bir davrda badiiy madaniyat taqdiri uchun mas’uliyatni zimmasiga olib, tasviriy san’at sohasiga alohida e’tibor qaratdi. 

2019-11-20 08:41:23 | ko'rishlar soni: 1901 | Yuklab olindi: 1613-marta

Fan-texnika taraqqiy etgan, axborot almashinuvi kuchaygan tezkor zamonda mamlakatimizning barcha sohalarida bo’lgani kabi ta’lim tizimida ham qator islohotlar amalga oshirilmoqda. Shundan kelib chiqqan holda zamonaviy talablari nobatga olingan holda umumiy o’rta ta’lim maktablari o’qituvchilarini qayta tayyorlash va malakasi oshirish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi.

2019-11-20 08:30:21 | ko'rishlar soni: 1905 | Yuklab olindi: 1795-marta

Методика преподавания русского языка – одна из профилирующих дисциплин предметного блока, готовящая к профессиональной деятельности учителя начальных классов.
Методика обучения русскому языку – это наука, предмет которой – процесс обучения языку, его практическому использованию. Перед ней ставятся задачи научить слушателей обоснованно определять цели, содержание и способы обучения русскому языку с учетом специфики языка как средства общения, психолого-педагогических закономерностей процесса обучения, социальных потребностей общества.

2019-11-15 05:28:19 | ko'rishlar soni: 431 | Yuklab olindi: 330-marta

Современный русский язык как лингвистическая дисциплина играет важную роль в образовании, воспитании и развитии студентов, в формировании у них теоретических знаний и практических умений.
Содержание ее отвечает требованиям профессиональной подготовки учителя начальных классов с узбекским языком обучения и составлена с целью совершенствования речевых навыков и умений в русском языке.
Дисциплина «Современный русский язык» нацеливает студентов на их будущую профессию учителя.
Программа составлена с учетом современных направлений методики преподавания современного русского языка в национальной школе.

2019-11-15 04:50:09 | ko'rishlar soni: 241 | Yuklab olindi: 89-marta

O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 26 sentyabrdagi “Pedagog kadrlarni tayyorlash, xalq ta’limi xodimlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to’g’risida”gi qarori xalq ta’limi xodimlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish tizimini davr talablariga muvofiq faoliyat yuritishga zamin bo’lmoqda. Ayni paytda mamlakatimizning barcha sohalarida islohotlarni amalga oshirish, odamlarning dunyoqarashini o’zgartirish, yetuk va zamon talabiga javob beradigan mutaxassis kadrlarni tayyorlashni hayotning o’zi taqozo etmoqda. Ta’lim tizimini zamon talablari bilan uyg’unlashtirishda esa uzviylik va uzluksizlikni ta’minlash, pedagog xodimlarning malakasini oshirish muhim ahamiyat kasb etadi.

2019-11-05 05:00:38 | ko'rishlar soni: 1308 | Yuklab olindi: 793-marta

Fanning asosiy maqsadi – tinglovchilarni boshlang‘ich sinflarda ona tili fanining mazmuni va vazifalari, o‘qitish usullari, ta’limiy vositalar bilan tanishtirish va ularni ta’lim jarayoniga tatbiq etish bo‘yicha bilim, ko‘nikma va malakalarni shakllantirishdir.

2019-11-04 06:53:49 | ko'rishlar soni: 3178 | Yuklab olindi: 2926-marta

Fanning asosiy maqsadi – tinglovchilarni boshlang’ich sinflarda ona tili va adabiyotning fonetik xususiyatlari, talaffuz me’yorlari, lug‘at (leksik) boyligi, imlo qoidalari va Grammatik qurilishi yuzasidan nazariy bilim berish, tinglovchilarning og‘zaki va yozma nutqini o‘stirish va savodxonligini oshirish, takomillashtirish (bunda lotin yozuviga asoslangan imloni ham o‘zlashtira boorish) yuzasidan amaliy malaka hosil qilishdir.

Fanning vazifalari - ona tilining barcha bo‘limlari yuzasidan tinglovchilarga nazariy bilimlar berish va amaliyotda qo‘llashga o‘rgatish. Ona tilining davlat tili maqomini olishi hamda “Ta’lim to‘g‘risida”gi qonun materiallariga tayanish bilan bog‘liq bo‘lgan o‘zgartirishlar yetkazish.

2019-11-04 05:57:17 | ko'rishlar soni: 4091 | Yuklab olindi: 3826-marta

Ўзбекистон Республикасида таълим мазмунини модеринизациялаш халқ таълими тизими раҳбар  ва педагогик кадрларни қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш тизимида чет тилларни ўқитишнинг роли ошганлиги билан боғлиқ.

Мазкур дастур Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2012 йил 10 декабрдаги "Чет тилларни ўрганиш тизимини янада такомиллаштириш чора тадбирлари тўғрисида"ги ПҚ-1875-сонли, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2013 йил 8 майдаги "Чет тиллар бўйича таълимнинг барча босқичлари битирувчиларининг тайёргарлик даражасига қўйиладиган талаблар" тўғрисидаги 124-сонли қарорлари ҳамда Европа Кенгашининг "Чет тилини эгаллаш умумевропа компитенсиялари: ўрганиш, ўқитиш ва баҳолаш" тўғрисидаги умумэътироф этилган халқаро меъёрлари (CEFR-Common European Framework of Reference) ва Ўзбекистон Республикаси Халқ таълими вазирлигининг ўқув дастурига мувофиқ қайта ишлаб чиқилди.

2019-11-04 05:45:55 | ko'rishlar soni: 647 | Yuklab olindi: 361-marta

Мазкур дастур Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2012-йил 10- декабрдаги "Чет тилларни ўрганиш тизимини янада такомиллаштириш чора- тадбирлари тўғрисида"ги ПҚ-1875-сонли, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2013-йил 8-майдаги "Чет тиллар бўйича таълимнинг барча босқичлари битирувчиларининг тайёргарлик даражасига қўйиладиган талаблар" тўғрисидаги 124-сонли қарорлари ҳамда Европа Кенгашининг "Чет тилини эгаллаш умумевропа компитенсиялари: ўрганиш, ўқитиш ва баҳолаш" тўғрисидаги умумэътироф этилган халқаро меъёрлари (CEFR-Common European Framework of Reference) ва Ўзбекистон Республикаси Халқ таълими вазирлигининг ўқув дастурига мувофиқ қайта ишлаб чиқилди

2019-11-04 05:38:58 | ko'rishlar soni: 605 | Yuklab olindi: 275-marta