O'quv qo'llanmalar

 

Fanning asosiy maqsadi – tinglovchilarni boshlang‘ich sinflarda ona tili fanining mazmuni va vazifalari, o‘qitish usullari, ta’limiy vositalar bilan tanishtirish va ularni ta’lim jarayoniga tatbiq etish bo‘yicha bilim, ko‘nikma va malakalarni shakllantirishdir.

2019-11-04 06:53:49 | ko'rishlar soni: 6828 | Yuklab olindi: 6396-marta

Fanning asosiy maqsadi – tinglovchilarni boshlang’ich sinflarda ona tili va adabiyotning fonetik xususiyatlari, talaffuz me’yorlari, lug‘at (leksik) boyligi, imlo qoidalari va Grammatik qurilishi yuzasidan nazariy bilim berish, tinglovchilarning og‘zaki va yozma nutqini o‘stirish va savodxonligini oshirish, takomillashtirish (bunda lotin yozuviga asoslangan imloni ham o‘zlashtira boorish) yuzasidan amaliy malaka hosil qilishdir.

Fanning vazifalari - ona tilining barcha bo‘limlari yuzasidan tinglovchilarga nazariy bilimlar berish va amaliyotda qo‘llashga o‘rgatish. Ona tilining davlat tili maqomini olishi hamda “Ta’lim to‘g‘risida”gi qonun materiallariga tayanish bilan bog‘liq bo‘lgan o‘zgartirishlar yetkazish.

2019-11-04 05:57:17 | ko'rishlar soni: 6528 | Yuklab olindi: 6005-marta

Ўзбекистон Республикасида таълим мазмунини модеринизациялаш халқ таълими тизими раҳбар  ва педагогик кадрларни қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш тизимида чет тилларни ўқитишнинг роли ошганлиги билан боғлиқ.

Мазкур дастур Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2012 йил 10 декабрдаги "Чет тилларни ўрганиш тизимини янада такомиллаштириш чора тадбирлари тўғрисида"ги ПҚ-1875-сонли, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2013 йил 8 майдаги "Чет тиллар бўйича таълимнинг барча босқичлари битирувчиларининг тайёргарлик даражасига қўйиладиган талаблар" тўғрисидаги 124-сонли қарорлари ҳамда Европа Кенгашининг "Чет тилини эгаллаш умумевропа компитенсиялари: ўрганиш, ўқитиш ва баҳолаш" тўғрисидаги умумэътироф этилган халқаро меъёрлари (CEFR-Common European Framework of Reference) ва Ўзбекистон Республикаси Халқ таълими вазирлигининг ўқув дастурига мувофиқ қайта ишлаб чиқилди.

2019-11-04 05:45:55 | ko'rishlar soni: 892 | Yuklab olindi: 478-marta

Мазкур дастур Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2012-йил 10- декабрдаги "Чет тилларни ўрганиш тизимини янада такомиллаштириш чора- тадбирлари тўғрисида"ги ПҚ-1875-сонли, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2013-йил 8-майдаги "Чет тиллар бўйича таълимнинг барча босқичлари битирувчиларининг тайёргарлик даражасига қўйиладиган талаблар" тўғрисидаги 124-сонли қарорлари ҳамда Европа Кенгашининг "Чет тилини эгаллаш умумевропа компитенсиялари: ўрганиш, ўқитиш ва баҳолаш" тўғрисидаги умумэътироф этилган халқаро меъёрлари (CEFR-Common European Framework of Reference) ва Ўзбекистон Республикаси Халқ таълими вазирлигининг ўқув дастурига мувофиқ қайта ишлаб чиқилди

2019-11-04 05:38:58 | ko'rishlar soni: 1425 | Yuklab olindi: 471-marta

Almost all words of Anglo-Saxon origin belong to very important semantic groups. They include most of the auxiliary and modal verbs (shall, will, must, can, may, etc.), pronouns (I, you, he, my, his, who, etc.), prepositions (in, out, on, under, etc.), numerals (one, two, three, four, etc.) and conjunctions (and, but, till, as, etc.). Notional words of Anglo-Saxon origin include such groups as words denoting parts of the body (head, hand, arm, back, etc.), members of the family and closest relatives (farther, mother, brother, son, wife), natural phenomena and planets (snow, rain, wind, sun, moon, star, etc.), animals (horse, cow, sheep, cat), qualities and properties (old, young, cold, hot, light, dark, long), common actions (do, make, go, come, see, hear, eat, etc.), etc.

2019-11-02 05:24:25 | ko'rishlar soni: 580 | Yuklab olindi: 204-marta

Mazkur dastur O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2012-yil 10-dekabrdagi "Chet tillarni o’rganish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to’g’risida"gi PQ-1875-sonli, O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2013-yil 8-maydagi "Chet tillar bo’yicha ta’limning barcha bosqichlari bitiruvchilarining tayyorgarlik darajasiga qo’yiladigan talablar" to’g’risidagi 124-sonli qarorlari hamda Yevropa Kengashining "Chet tilini egallash umumevropa kompitensiyalari: o’rganish, o’qitish va baholash" to’g’risidagi umume’tirof etilgan xalqaro me’yorlari (CEFR-Common European Framework of Reference) va O’zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligining o’quv dasturiga muvofiq qayta ishlab chiqildi

2019-11-02 04:34:32 | ko'rishlar soni: 479 | Yuklab olindi: 152-marta

Ўқув фаннинг асосий мақсади - тингловчиларнии чет (инглиз) тили ўқитиш методикасининг мазмуни ва вазифалари, чет тили ўқитишнинг метод, тамойил, йўл, усул, воситалари билан таништириш ва уларни таълим жараёнида самарали қўллаш бўйича билим, кўникма, малакаларини шакллантириш ва ривожлантиришдир.

2019-11-02 04:27:18 | ko'rishlar soni: 387 | Yuklab olindi: 162-marta

 

Fanning maqsadi va vazifalari

Fanning asosiy maqsadi – tinglovchilarga ingliz tilidagi matnlarni ukishdagi ma’nosini tushunish va asosiy prinsiplarning axamiyatini anglash, manbalaridagi milliy til, adabiy til v ashevalar, tillar o’rtasida munosabatlar, ingliz tili lug’atining boyishi, so’zlarning ishlatilish darajasiga ko’ra turlari, hozirgi davrgacha bo’lgan ingliz adabiy tili haqida ma’lumot berish

Fanning vazifalari – tinglovchilar ingliz tilining mustaqil til sifatida shakllanishida ukishning tamoyillariga ta’rif va ukishning roli, hozirgi davrda ingliz tilining imkoniyatlari haqida berilgan ma’lumotlar asosida o’quvchilarning ingliz tilga munosabatini shakllantirish yo’llarini o’rgatish.

2019-10-31 06:35:08 | ko'rishlar soni: 449 | Yuklab olindi: 214-marta

O’quv fanining maqsad va vazifalari

“Ingliz adabiyoti tarixi” fanini o’qitishdan maqsad - ingliz adabiyoti tarixining tarkibiy qismlari, taraqqiyot yo’li, davrlashtirish tamoyillari, adabiyotning mazmun-mohiyati davriy hodisalar ta’sirida o’zgarib, boyib borishi, badiiy tafakkur mahsuli  to’g’risidagi nazariy bilimlarni o’zlashtirish ko’zda tutiladi.

“Ingliz adabiyoti tarixi” fanining vazifasi - tinglovchilarga ingliz adabiyoti tarixida yashab faoliyat ko’rsatgan adabiyot namoyandalarining ijodiy merosi bilan tanishtirish orqali tinglovchilarni egallangan ko’nikma va malakalarini ingliz adabiyoti o’qitishda unumli foydalanishga yo’llashdan iborat.

2019-10-31 06:27:22 | ko'rishlar soni: 1109 | Yuklab olindi: 617-marta

Модулнинг  мақсади:  умумий  ўрта  таълим  мактаблари  тасвирий санъат  ва  чизмачилик    фани  ўқитувчиларининг  касбий  билим  ва кўникмаларини  Давлат  талаблари  асосида  чуқурлаштириш,  янгилаш  ва таълим-тарбия  жараѐнида  инновaциялардан  фойдаланиш  имконини берадиган компетенцияларини ривожлантириш. 

   Модулнинг вазифалари:―Таълим  тўғрисидаги  Қонун  ва  Кадрлар  тайѐрлаш  миллий дастурида белгиланган  вазифаларни амалга ошириш;

-  тингловчиларда  тасвирий  санъат  ва  чизмачилик  фанини  ўқитишда  замонавий  ѐндашувларни  амалга  ошириш  учун  зарур  бўлган методологик билимларни шакллантириш, кўникмаларни таркиб топтириш;

-  тасвирий  санъат  ва  чизмачилик  фани  назарияси  ва  уни  ўқитиш методикаси  ютуқлари,  фаннинг  техника  ва  ишлаб  чиқаришда  қўлланиши

билан таништириш

2019-10-23 10:26:53 | ko'rishlar soni: 1670 | Yuklab olindi: 1440-marta