O'quv qo'llanmalar

 

Мазкур дастур Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2012-йил 10- декабрдаги "Чет тилларни ўрганиш тизимини янада такомиллаштириш чора- тадбирлари тўғрисида"ги ПҚ-1875-сонли, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2013-йил 8-майдаги "Чет тиллар бўйича таълимнинг барча босқичлари битирувчиларининг тайёргарлик даражасига қўйиладиган талаблар" тўғрисидаги 124-сонли қарорлари ҳамда Европа Кенгашининг "Чет тилини эгаллаш умумевропа компитенсиялари: ўрганиш, ўқитиш ва баҳолаш" тўғрисидаги умумэътироф этилган халқаро меъёрлари (CEFR-Common European Framework of Reference) ва Ўзбекистон Республикаси Халқ таълими вазирлигининг ўқув дастурига мувофиқ қайта ишлаб чиқилди

2019-11-04 05:38:58 | ko'rishlar soni: 1602 | Yuklab olindi: 524-marta

Almost all words of Anglo-Saxon origin belong to very important semantic groups. They include most of the auxiliary and modal verbs (shall, will, must, can, may, etc.), pronouns (I, you, he, my, his, who, etc.), prepositions (in, out, on, under, etc.), numerals (one, two, three, four, etc.) and conjunctions (and, but, till, as, etc.). Notional words of Anglo-Saxon origin include such groups as words denoting parts of the body (head, hand, arm, back, etc.), members of the family and closest relatives (farther, mother, brother, son, wife), natural phenomena and planets (snow, rain, wind, sun, moon, star, etc.), animals (horse, cow, sheep, cat), qualities and properties (old, young, cold, hot, light, dark, long), common actions (do, make, go, come, see, hear, eat, etc.), etc.

2019-11-02 05:24:25 | ko'rishlar soni: 632 | Yuklab olindi: 227-marta

Mazkur dastur O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2012-yil 10-dekabrdagi "Chet tillarni o’rganish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to’g’risida"gi PQ-1875-sonli, O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2013-yil 8-maydagi "Chet tillar bo’yicha ta’limning barcha bosqichlari bitiruvchilarining tayyorgarlik darajasiga qo’yiladigan talablar" to’g’risidagi 124-sonli qarorlari hamda Yevropa Kengashining "Chet tilini egallash umumevropa kompitensiyalari: o’rganish, o’qitish va baholash" to’g’risidagi umume’tirof etilgan xalqaro me’yorlari (CEFR-Common European Framework of Reference) va O’zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligining o’quv dasturiga muvofiq qayta ishlab chiqildi

2019-11-02 04:34:32 | ko'rishlar soni: 532 | Yuklab olindi: 172-marta

Ўқув фаннинг асосий мақсади - тингловчиларнии чет (инглиз) тили ўқитиш методикасининг мазмуни ва вазифалари, чет тили ўқитишнинг метод, тамойил, йўл, усул, воситалари билан таништириш ва уларни таълим жараёнида самарали қўллаш бўйича билим, кўникма, малакаларини шакллантириш ва ривожлантиришдир.

2019-11-02 04:27:18 | ko'rishlar soni: 424 | Yuklab olindi: 179-marta

 

Fanning maqsadi va vazifalari

Fanning asosiy maqsadi – tinglovchilarga ingliz tilidagi matnlarni ukishdagi ma’nosini tushunish va asosiy prinsiplarning axamiyatini anglash, manbalaridagi milliy til, adabiy til v ashevalar, tillar o’rtasida munosabatlar, ingliz tili lug’atining boyishi, so’zlarning ishlatilish darajasiga ko’ra turlari, hozirgi davrgacha bo’lgan ingliz adabiy tili haqida ma’lumot berish

Fanning vazifalari – tinglovchilar ingliz tilining mustaqil til sifatida shakllanishida ukishning tamoyillariga ta’rif va ukishning roli, hozirgi davrda ingliz tilining imkoniyatlari haqida berilgan ma’lumotlar asosida o’quvchilarning ingliz tilga munosabatini shakllantirish yo’llarini o’rgatish.

2019-10-31 06:35:08 | ko'rishlar soni: 502 | Yuklab olindi: 237-marta

O’quv fanining maqsad va vazifalari

“Ingliz adabiyoti tarixi” fanini o’qitishdan maqsad - ingliz adabiyoti tarixining tarkibiy qismlari, taraqqiyot yo’li, davrlashtirish tamoyillari, adabiyotning mazmun-mohiyati davriy hodisalar ta’sirida o’zgarib, boyib borishi, badiiy tafakkur mahsuli  to’g’risidagi nazariy bilimlarni o’zlashtirish ko’zda tutiladi.

“Ingliz adabiyoti tarixi” fanining vazifasi - tinglovchilarga ingliz adabiyoti tarixida yashab faoliyat ko’rsatgan adabiyot namoyandalarining ijodiy merosi bilan tanishtirish orqali tinglovchilarni egallangan ko’nikma va malakalarini ingliz adabiyoti o’qitishda unumli foydalanishga yo’llashdan iborat.

2019-10-31 06:27:22 | ko'rishlar soni: 1353 | Yuklab olindi: 767-marta

Модулнинг  мақсади:  умумий  ўрта  таълим  мактаблари  тасвирий санъат  ва  чизмачилик    фани  ўқитувчиларининг  касбий  билим  ва кўникмаларини  Давлат  талаблари  асосида  чуқурлаштириш,  янгилаш  ва таълим-тарбия  жараѐнида  инновaциялардан  фойдаланиш  имконини берадиган компетенцияларини ривожлантириш. 

   Модулнинг вазифалари:―Таълим  тўғрисидаги  Қонун  ва  Кадрлар  тайѐрлаш  миллий дастурида белгиланган  вазифаларни амалга ошириш;

-  тингловчиларда  тасвирий  санъат  ва  чизмачилик  фанини  ўқитишда  замонавий  ѐндашувларни  амалга  ошириш  учун  зарур  бўлган методологик билимларни шакллантириш, кўникмаларни таркиб топтириш;

-  тасвирий  санъат  ва  чизмачилик  фани  назарияси  ва  уни  ўқитиш методикаси  ютуқлари,  фаннинг  техника  ва  ишлаб  чиқаришда  қўлланиши

билан таништириш

2019-10-23 10:26:53 | ko'rishlar soni: 1742 | Yuklab olindi: 1482-marta

Кадрлар тайёрлаш Миллий дастури» ва «Таълим тўғрисида»ги, қонунлари, 
“2017-2021 йилларда  Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича 
Ҳаракатлар  стратегияси”,  Ўзбекистон  Республикаси  Президентининг  “Педагог 
кадрларни  тайёрлаш,  халқ  таълими  ходимларини  қайта  тайёрлаш  ва  уларнинг 
малакасини  ошириш  тизимини  янада  такомиллаштириш  чора-тадбирлари 
тўғрисида”ги  Қарорига  мувофиқ,  таълим  босқичларининг  узлуксизлиги  ва 
изчиллигини таъминлаш, таълимнинг замонавий методологиясини яратиш ҳамда 
улар  асосида  педагог  ходимларини  қайта  тайёрлаш  ва  уларнинг  малакасини 
ошириш мазмунини янада такомиллаштиришни тақозо этади. 

2019-10-21 09:18:06 | ko'rishlar soni: 1909 | Yuklab olindi: 1305-marta

 

“Ta’lim to’g’risida”gi va “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi to’g’risida”gi O’zbekiston Respublikasi qonunlariga, 2017-2021- yillarga mo’ljallangan “O’zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo’yicha Harakatlar strategiyasi”, O’zbekiston Respublikasi Prezidentining “Pedagog kadrlarni tayyorlash, xalq ta’limi xodimlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish tizimini yanada takomillashtirish chora- tadbirlari to’g’risida”gi PQ- 3289 Qarori, 2018 yil 5 sentyabrdagi “Xalq ta’limi tizimiga boshqaruvning yangi tamoyillarini joriy etish chora- tadbirlari to’g’risida” PQ- 3931 Qaroriga muvofiq ta’lim bosqichlarining uzluksizligi va izchilligini ta’minlash, ta’lim bosqichlarining uzluksizligi va izchilligini ta’minlash, ta’limning zamonaviy metodologiyasini yaratish hamda ular asosida pedagog xodimlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish mazmunini yanada takomillashtirishni taqozo etadi.

2019-10-21 06:54:14 | ko'rishlar soni: 8622 | Yuklab olindi: 8333-marta

Модулнинг максади ва вазифалари 
Модулнинг  максади:  умумий  урта  таълим  мактаблари  география  фани 
укитувчиларининг  таълим-тарбия  жараёнида  замонавий  ёндашувлар  ва 
инновацияларни куллаш компетенцияларини ривожлантириш.

 

2019-10-21 06:28:34 | ko'rishlar soni: 1417 | Yuklab olindi: 1033-marta