O'quv qo'llanmalar

 

 

“Ta’lim to’g’risida”gi va “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi to’g’risida”gi O’zbekiston Respublikasi qonunlariga, 2017-2021- yillarga mo’ljallangan “O’zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo’yicha Harakatlar strategiyasi”, O’zbekiston Respublikasi Prezidentining “Pedagog kadrlarni tayyorlash, xalq ta’limi xodimlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish tizimini yanada takomillashtirish chora- tadbirlari to’g’risida”gi PQ- 3289 Qarori, 2018 yil 5 sentyabrdagi “Xalq ta’limi tizimiga boshqaruvning yangi tamoyillarini joriy etish chora- tadbirlari to’g’risida” PQ- 3931 Qaroriga muvofiq ta’lim bosqichlarining uzluksizligi va izchilligini ta’minlash, ta’lim bosqichlarining uzluksizligi va izchilligini ta’minlash, ta’limning zamonaviy metodologiyasini yaratish hamda ular asosida pedagog xodimlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish mazmunini yanada takomillashtirishni taqozo etadi.

2019-10-21 06:54:14 | ko'rishlar soni: 7219 | Yuklab olindi: 6983-marta

Модулнинг максади ва вазифалари 
Модулнинг  максади:  умумий  урта  таълим  мактаблари  география  фани 
укитувчиларининг  таълим-тарбия  жараёнида  замонавий  ёндашувлар  ва 
инновацияларни куллаш компетенцияларини ривожлантириш.

 

2019-10-21 06:28:34 | ko'rishlar soni: 1276 | Yuklab olindi: 954-marta

Yangi sharoitlardan kelib chiqib, «Ta’lim to’g’risida»gi va «Kadrlar tayyorlash milliy dasturi to’g’risida»gi O’zbekiston Respublikasi qonunlariga, 2017-2021-yillarga mo’ljallangan “O’zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo’yicha Harakatlar strategiyasi”, O’zbekiston Respublikasi -Prezidentining “Pedagog kadrlarni tayyorlash, xalq ta’limi xodimlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini otttirittt tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to’g’risida”gi PQ- 3982 Qarori, 2018 yil 5 sentyabrdagi “Xalq ta’limi tizimiga boshqaruvning yangi tamoyillarini joriy etish chora-tadbirlari to’g’risida” PQ- 3931 Qaroriga muvofiq ta’lim bosqichlarining uzluksizligi va izchilligini ta’minlash, ta’limning zamonaviy metodologiyasini yaratish, davlat ta’lim standartlarini kompetensiyaviy yondashuv asosida takomillashtirish, o’quv- metodik majmualarning yangi avlodini ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish hamda pedagog xodimlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish tizimini yanada takomillashtirish taqozo etadi.

2019-10-21 06:12:06 | ko'rishlar soni: 2788 | Yuklab olindi: 2569-marta

 Uslubiy  qo’llanma  barcha  ta’lim  yo’nalishi  bo’yicha  malaka 
oshirayotgan  tinglovchilar  uchun  mo’ljallangan  bo’lib,  u  axborotlarni 
qayta  ishlash  texnologiyalari  asoslarining  boshlang’ich  tushunchalari, 
asosiy  elementlari,  shu  jumladan  MS  Word,  MS  Excel  va  MS  Power 
Point  dasturlarida  amaliy  ishlash  ko’nikma  va  malakalarini 
shakllantirish bo’yicha nazariy va amaliy bilimlarni o’z ichiga  olgan. 
2019-05-01 10:07:48 | ko'rishlar soni: 1910 | Yuklab olindi: 1517-marta

SO’Z  BOSHI 
 
O‘zbekistonning  milliy  mustaqilligi  jamiyatning  iqtisodiy,  ijtimoiy-siyosiy  
hayotida tub o‘zgarishlar sodir bo‘lishiga olib keldi. Turli jabhalarda shu jumladan 
ta’lim  tizimida ham kuchli o‘zgarishlar, islohotlar amalga oshirilmoqda. Bugungi 
kunda o‘qitish jarayoniga ta’limning zamonaviy  metodlari, pedagogik va axborot 
texnologiyalari  kirib  keldi.  Fanlarni  o‘qitishda  interfaol  metodlardan,  darsliklar, 
o‘quv  qo‘llanmalari,  elektron  manbalar,  monografiyalar,  xorijiy  adabiyotlar  va 
internet ma’lumotlaridan foydalanilgan holda dars o‘tish bugungi kunning talabidir. 
Ta’limda uzoq vaqt  an’anaviy dars o‘tish usullaridan foydalanib kelindi. Bunday 
dars  o‘tish  usuli  bugungi  kunda  samara  bermay  qo‘ydi.  Shuning  uchun  bugungi 
kunda  ta’limda  an’anaviy  dars  o‘tish  usullaridan  asta-sekinlik  bilan  voz  kechilib, 
noan’anaviy dars o‘tish usullariga o‘tilmoqda. 
2019-05-01 09:49:51 | ko'rishlar soni: 7368 | Yuklab olindi: 4754-marta

Ушбу  услубий  кўрсатмада  умумтаълим  мактабларининг  география  фанларини  
ўқитишда  ўқувчиларда шакллантирилаётган таянч ва фанга оид компетенциялар, уларни 
қўллашга  доир  методик  тавсиялар  берилган.  Кўрсатма  умумтаълим  мактабларининг 
география фани ўқитувчиларига мўлжалланган. 
2019-05-01 09:46:04 | ko'rishlar soni: 471 | Yuklab olindi: 181-marta

КИРИШ 
Жамият тараққиётини ҳар томонлама етук ўқитувчиларсиз тасаввур 
этиш қийин. Малакали педагог мутахассислар тайёрлаш эса кўп жиҳатдан 
уларнинг методик тайёргарлигига боғлиқ. Ҳар бир жамиятнинг келажаги 
унинг ажралмас қисми ва хаётий зарурати бўлган таълим тизимининг қай 
даражада ривожланганлиги билан белгиланади. Бугунги кунда мустақил 
тараққиёт  йўлидан  бораётган  мамлакатимизнинг  узлуксиз  таълим 
тизимини  ислох  қилиш  ва  такомиллаштириш,  янги  сифат  босқичига 
кўтариш,  унга  илғор  педагогик  ахборот  техналогияларни  жорий  қилиш 
хамда  таълим  самарадорлигини  ошириш  давлат  сиёсати  даражасига 
кўтарилди. Таълимнинг бугунги вазифаси ўқувчиларни кун сайин ошиб 
бораётган  ахборот  –таълим  муҳити  шароитида  мустақил  равишда 
фаолият  кўрсата  олишга,  ахборот  оқимидан  оқилона  фойдаланишга 
ўргатишдан иборатдир. 
2019-05-01 09:41:50 | ko'rishlar soni: 736 | Yuklab olindi: 444-marta

Didaktik oʻyin usullari cheksiz boʻlib, takrorlash va oʻzgartirish,  unga turli yangiliklar kiritish imkoni bor.  Didaktik  oʻyinlar  oʻqitish  vazifasiga  xizmat  qiladi  va  qiziqarli,  maroqli,  tushunarli  darajada  olib  boriladi.  Bolalar  gʻolib  chiqish  maqsadida  bajonidil  mashq  qiladilar, berilgan  har  bir  topshiriqni  albatta  bajarishga  odatlanib  qoladilar,  natijada  ularda  didaktik  topshiriqlarni  bajarishga  boʻlgan  qiziqish  orta  boradi.  Didaktik  oʻyinlar  har bir  darsning  maqsadini  har  bir mashqning  maqsad  va  vazifalarini  yaxshiroq  tushunib  olishga  yordam  beradi.

2019-05-01 09:19:10 | ko'rishlar soni: 1534 | Yuklab olindi: 1282-marta

                     

             Matematikani o‘qitish jarayonida eng avvlo, o‘quvchilar nazariy bilimlar tizimini, dasturda belgilab berilgan bir qator o‘quv malakalari va kompetensiyalarni egallashlari kerak. O‘qitish o‘quvchilar bilimlarini ongli egallashlarini va yetarlicha yuqori darajada umumlashtirishlarini ta’minlashi zarur. Bunga o‘qitish rivojlantiruvchi bo‘lganda, ya’ni o‘quvchilarning aqliy rivojlanishlarini, ularning bilish qobiliyatlarini va qiziqishlarini yuqori saviyada ta’minlangan holdagina erishish mumkin.

2019-05-01 09:10:19 | ko'rishlar soni: 1909 | Yuklab olindi: 648-marta

O’zbekistonimizda  mustaqillik sharofati bilan barcha sohalarda tub islohotlar amalga oshirildi,  iqtisodiy rivojlantirishning o’zbek modeli, kadrlar tayyorlashning milliy dasturi ishlab chiqildi va bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda.  Mamlakatimizda ta’lim sohasiga alohida e’tibor qaratilib, kelajak avlodni tarbiyalash borasida zarur shart-sharoitlar, imkoniyatlar yaratilmoqda.  

2019-05-01 09:04:14 | ko'rishlar soni: 1215 | Yuklab olindi: 968-marta