Elektron darsliklar

 

Это значит не только много читать, но и понимать замысел автора, знать, в какое время написано произведение. Стать хорошим читателем помогут уроки литературы, где вместе с учителем вы изучите творчество русских, узбекских и зарубежных писателей. Читая художественные произведения, вы размышляете вместе с автором, учитесь правильно и красиво излагать свои мысли. Как заметил поэт Самуил Яковлевич Маршак:

2020-12-10 05:53:01 | ko'rishlar soni: 618 | Yuklab olindi: 275-marta

1.    Прочитайте стихотворение Я. Ходжаева. У нас друзья на всей планете. Идут послы из разных стран,

Мы распеваем громко песни: «Цвети, родной Узбекистан!»

Сырдарья — Амударья,

Между ними — ты и я.

Горы, реки и поля —

Это наша вся земля.

В стране несметные богатства, Есть хлопок, золото и газ.

Всего дороже — наше братство И 

2020-12-07 09:40:57 | ko'rishlar soni: 3909 | Yuklab olindi: 3525-marta

Og‘zaki nutqda quyidagi qisqartirmalar ishlatiladi:

I shall         = I’ll I should                = I’d

He will       = he’ll he would            = he’d

She will     = she’ll she would          = she’d

We shall     = we’ll we should          = we’d

You will     = you’ll you would        = you’d

They will    = they’ll they would       = they’d

shall not     = shan’t will not            = won’t

should not   = shouldn’t would not    = wouldn’t

 

2020-11-10 10:27:07 | ko'rishlar soni: 515 | Yuklab olindi: 185-marta

2020-10-22 08:42:24 | ko'rishlar soni: 1516 | Yuklab olindi: 634-marta

Siz “Texnologiya” darsligi yordamida quyi sinflarda olgan bilim, ko‘nikma va malakalarni mustahkam lagan holda turli xil materiallardan yanada chiroyli buyumlar, o‘yinchoqlar, modellar yasash texnologiyasini o‘rgana- siz, hunarmand ustalarning buyum yasash usullari bi­lan tanishasiz.

Darslikda berilgan topshiriqlarni bajarish natijasi- da ma’lumotlarni qidirish, bajarish tartibini eslash, ax- borotlardan foydalanish, o‘zaro sinfdoshlar va kattalar bilan muloqot qilish va bir-biringizga yordam berish, kelishib ishlashni o‘rganasiz.

2020-10-22 07:55:03 | ko'rishlar soni: 1354 | Yuklab olindi: 690-marta

2020-10-22 07:33:25 | ko'rishlar soni: 737 | Yuklab olindi: 308-marta

T a q r i z c h i l a r:
N. Rahmonov – filologiya fanlari doktori, professor;
X. Hamraqulova – Nizomiy nomidagi Toshkent davlat
pedagogika universiteti dotsenti, filologiya
fanlari nomzodi;
Sh. Toshmirzayeva – filologiya fanlariga ixtisoslashgan davlat
umumta’lim maktabining ona tili va
adabiyot fani o‘qituvchisi;
O. Musurmonqulova – Respublika Ta’lim markazi metodisti.
M a s ’ u l m u h a r r i r :
V. Rahmonov – filologiya fanlari nomzodi, dotsent,
Xalqaro Bobur mukofoti laureati.
Respublika maqsadli kitob jamg‘armasi
mablag‘lari hisobidan chop etildi.
© B. To‘xliyev va boshq.
© «O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi»
Davlat ilmiy nashriyoti, 2018
ISBN 978-9943-07-618-1
UO‘T: 821=512.133(075.3)
KBT: 83.3ya72
A 29
To‘xliyev, B.
Adabiyot [Matn] 11-sinf: darslik-majmua
/
B. To‘xliyev [va boshq.], – Toshkent: «O‘zbekiston
milliy ensiklopediyasi» Davlat ilmiy
nashriyoti, 2018.
– 200 b.

 

2020-09-29 07:35:07 | ko'rishlar soni: 413 | Yuklab olindi: 165-marta

Mazkur darslik O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining
2017-yil 6-apreldagi «Umumiy o‘rta va o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limining
davlat ta’lim standartlarini tasdiqlash to‘g‘risida»gi 187-sonli qaroriga
muvofi q, biologiya fanidan kompetensiyaviy yondashuvga yo‘naltirilgan
davlat ta’lim standarti asosida tayyorlandi.
Aziz o‘quvchi! 5–9-sinfl arda biologiyaning bo‘limlari hisoblangan
botanika, zoologiya, odam va uning salomatligi, sitologiya va genetika
asoslari kabi bo‘limlarini o‘rganishda hayot shakllarining xilma-xilligi,
ularning xususiyatlari, asosiy biologik tushunchalar, nazariya va qonuniyatlar
bilan tanishdingiz. 10-sinfda avval o‘zlashtirgan bilimlaringizni amalda
qo‘llab, hayotning (tiriklikning) quyi tuzilish darajasidan yuqori tuzilish
darajasiga qadar tabiatga yaxlit tizim sifatida qarashni, biologik tushunchalar,
nazariyalar va qonuniyatlarni umumlashtirgan holda bir tizimga keltirishni
o‘rganasiz

2020-09-29 05:13:10 | ko'rishlar soni: 676 | Yuklab olindi: 311-marta

2020-09-28 09:58:05 | ko'rishlar soni: 1240 | Yuklab olindi: 495-marta

Ask the pupils to stand up, mingle, shake hands, and say ‘Hello, my
name’s ....’. First time they say own name and then the name of the previous
person they’ve shaken hands with. So every time they have a different name.
They have 5 minutes to find a person with their own name.
Stop the activity and ask who found the person with their own name. It’s
OK if only some or nobody found the person with own name.

2020-09-28 09:36:48 | ko'rishlar soni: 6080 | Yuklab olindi: 2233-marta