Elektron darsliklar

 

1.    Прочитайте стихотворение Я. Ходжаева. У нас друзья на всей планете. Идут послы из разных стран,

Мы распеваем громко песни: «Цвети, родной Узбекистан!»

Сырдарья — Амударья,

Между ними — ты и я.

Горы, реки и поля —

Это наша вся земля.

В стране несметные богатства, Есть хлопок, золото и газ.

Всего дороже — наше братство И 

2020-12-07 09:40:57 | ko'rishlar soni: 5741 | Yuklab olindi: 4608-marta

Og‘zaki nutqda quyidagi qisqartirmalar ishlatiladi:

I shall         = I’ll I should                = I’d

He will       = he’ll he would            = he’d

She will     = she’ll she would          = she’d

We shall     = we’ll we should          = we’d

You will     = you’ll you would        = you’d

They will    = they’ll they would       = they’d

shall not     = shan’t will not            = won’t

should not   = shouldn’t would not    = wouldn’t

 

2020-11-10 10:27:07 | ko'rishlar soni: 1291 | Yuklab olindi: 545-marta

2020-10-22 08:42:24 | ko'rishlar soni: 3053 | Yuklab olindi: 1008-marta

Siz “Texnologiya” darsligi yordamida quyi sinflarda olgan bilim, ko‘nikma va malakalarni mustahkam lagan holda turli xil materiallardan yanada chiroyli buyumlar, o‘yinchoqlar, modellar yasash texnologiyasini o‘rgana- siz, hunarmand ustalarning buyum yasash usullari bi­lan tanishasiz.

Darslikda berilgan topshiriqlarni bajarish natijasi- da ma’lumotlarni qidirish, bajarish tartibini eslash, ax- borotlardan foydalanish, o‘zaro sinfdoshlar va kattalar bilan muloqot qilish va bir-biringizga yordam berish, kelishib ishlashni o‘rganasiz.

2020-10-22 07:55:03 | ko'rishlar soni: 5253 | Yuklab olindi: 2020-marta

T a q r i z c h i l a r:
N. Rahmonov – filologiya fanlari doktori, professor;
X. Hamraqulova – Nizomiy nomidagi Toshkent davlat
pedagogika universiteti dotsenti, filologiya
fanlari nomzodi;
Sh. Toshmirzayeva – filologiya fanlariga ixtisoslashgan davlat
umumta’lim maktabining ona tili va
adabiyot fani o‘qituvchisi;
O. Musurmonqulova – Respublika Ta’lim markazi metodisti.
M a s ’ u l m u h a r r i r :
V. Rahmonov – filologiya fanlari nomzodi, dotsent,
Xalqaro Bobur mukofoti laureati.
Respublika maqsadli kitob jamg‘armasi
mablag‘lari hisobidan chop etildi.
© B. To‘xliyev va boshq.
© «O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi»
Davlat ilmiy nashriyoti, 2018
ISBN 978-9943-07-618-1
UO‘T: 821=512.133(075.3)
KBT: 83.3ya72
A 29
To‘xliyev, B.
Adabiyot [Matn] 11-sinf: darslik-majmua
/
B. To‘xliyev [va boshq.], – Toshkent: «O‘zbekiston
milliy ensiklopediyasi» Davlat ilmiy
nashriyoti, 2018.
– 200 b.

 

2020-09-29 07:35:07 | ko'rishlar soni: 4129 | Yuklab olindi: 1646-marta

Mazkur darslik O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining
2017-yil 6-apreldagi «Umumiy o‘rta va o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limining
davlat ta’lim standartlarini tasdiqlash to‘g‘risida»gi 187-sonli qaroriga
muvofi q, biologiya fanidan kompetensiyaviy yondashuvga yo‘naltirilgan
davlat ta’lim standarti asosida tayyorlandi.
Aziz o‘quvchi! 5–9-sinfl arda biologiyaning bo‘limlari hisoblangan
botanika, zoologiya, odam va uning salomatligi, sitologiya va genetika
asoslari kabi bo‘limlarini o‘rganishda hayot shakllarining xilma-xilligi,
ularning xususiyatlari, asosiy biologik tushunchalar, nazariya va qonuniyatlar
bilan tanishdingiz. 10-sinfda avval o‘zlashtirgan bilimlaringizni amalda
qo‘llab, hayotning (tiriklikning) quyi tuzilish darajasidan yuqori tuzilish
darajasiga qadar tabiatga yaxlit tizim sifatida qarashni, biologik tushunchalar,
nazariyalar va qonuniyatlarni umumlashtirgan holda bir tizimga keltirishni
o‘rganasiz

2020-09-29 05:13:10 | ko'rishlar soni: 2505 | Yuklab olindi: 988-marta

2020-09-28 09:58:05 | ko'rishlar soni: 3149 | Yuklab olindi: 1265-marta

Ask the pupils to stand up, mingle, shake hands, and say ‘Hello, my
name’s ....’. First time they say own name and then the name of the previous
person they’ve shaken hands with. So every time they have a different name.
They have 5 minutes to find a person with their own name.
Stop the activity and ask who found the person with their own name. It’s
OK if only some or nobody found the person with own name.

2020-09-28 09:36:48 | ko'rishlar soni: 7179 | Yuklab olindi: 2549-marta

Mazkur kitob umumiy o'rta ta'lim maktablarining 1-sinflari uchun darslik sifatida chop etilgan.

2020-02-06 09:04:05 | ko'rishlar soni: 4170 | Yuklab olindi: 1669-marta

Ushbu darslik universitet va pedagogika imiversitetlarining matematika fakulteti talabalari uchun «Matematika o'qitish metodikasi» fanining dasturi asosida  yozilgan  bo'lib,  unda  asosan  umumiy  metodikaga  doir  bo‘lgan matematika  o‘qitish  metodikasining  maqsadi,  mazmuni,  formasi,  metod va vositalari orasidagi munosabatlar pedagogik, psixologik va didaktik nuqtayi nazardan ochib berilgan. Mazkur  darslikda  keltirilgan  barcha  nazariy  va  amaliy  mavzularning mazmuni  matematika o'qitish metodikasi fanining amaidagi dasturiga to‘la mos keladi.  Darslikning barcha boblarining oxirida mustaqil ishlash uchun misollar,  o‘z-o‘zini nazorat  qilish  uchun  savollar hamda tayanch  iboralar keltirilgan. Ushbu  darslik universitetlarning  matematika fakulteti  bakalavr yo‘nalishidagi  talabalari  hamda  matematikadan  ta’lim yo‘nalishidagi  magistrlar uchun  tavsiya etilgan.

2020-02-06 08:32:15 | ko'rishlar soni: 2270 | Yuklab olindi: 1227-marta