Elektron darsliklar

 

2019-10-05 06:18:49 | ko'rishlar soni: 6024 | Yuklab olindi: 1614-marta

2019-10-05 06:09:39 | ko'rishlar soni: 878 | Yuklab olindi: 393-marta

2019-10-05 05:58:03 | ko'rishlar soni: 1625 | Yuklab olindi: 682-marta

2019-10-05 05:36:13 | ko'rishlar soni: 2424 | Yuklab olindi: 948-marta

Ko‘p millatli, ko‘p konfessiyali O‘zbekistonda mustaqillikka erishilgan ilk 
yillardanoq din, bag‘rikenglik masalalariga katta e’tibor berildi. Dinning in-
sonparvarlik falsafasi, ezgu g‘oyalari va buyuk ajdodlarimiz merosidan bahra-
mand bo‘lish, ushbu yuksak qadriyatlarning yoshlar qalbidan joy olishi uchun 
mamlakatimiz ta’lim tizimi sohasida ko‘plab ishlar amalga oshirildi. Dunyo 
dinlari tarixi bo‘yicha zaruriy ma’lumotlarni o‘zida mujassam qilgan, yoshlarni 
diniy bag‘rikenglik va millatlararo totuvlik ruhida tarbiyalashga xizmat qiluv-
chi ushbu darslik ham yurtimizda amalga oshirilayotgan ijobiy o‘zgarishlar-
ning natijasidir.

 

2019-09-24 05:03:33 | ko'rishlar soni: 1875 | Yuklab olindi: 814-marta

Din inson va jamiyat ma’naviy hayotining bir qismi bo‘lib, kishilarni doimo ezgulikka 
chorlab kelgan. O‘zbekiston Respublikasining birinchi Prezidenti Islom Karimov 
dinning jamiyat hayotida tutgan o‘rni haqida “Din odamzotni hech qachon yomon 
yo‘lga boshlamaydi. Din bu dunyoning o‘tkinchi ekanini, oxiratni eslatib turadi, odam 
bolasini hushyor bo‘lishga, harom yo‘llardan uzoq yurishga, yaxshi bo‘lishga, yaxshi iz 
qoldirishga undab turadi” degan edi.

2019-09-24 04:44:23 | ko'rishlar soni: 17557 | Yuklab olindi: 15789-marta

КИРИШ

Таълим жараёнига интерфаол, иннавацион, педагогик ва ахборот технологияларини қўллашга эътибор кундан - кунга ортиб бормоқда. Бунинг сабабларидан бири, шу кунгача анъанавий таълимда ўқувчилар фақат тайёр билимларни эгаллашга ўргатилган, ривожлантирувчи таълимда эса билимлар ни ўрганувчиларнинг ўзлари мустақил излаб топиш, мустақил ўқиб таҳлил қила олиш, хулосаларини ҳам ўқувчиларнинг ўзлари келтириб чиқариб талаб қилинишидадир. Бу мақсадга эришишда анъанавий методлардан фойдаланиш кутилган натижаларини бермаслиги мумкин.

2019-09-24 04:21:06 | ko'rishlar soni: 1486 | Yuklab olindi: 762-marta

«HARAKATLAR STRATEGIYASI»
Saylovoldi  dasturidan  kelib  chiqqan  holda,  Pre-
zidentimiz tashabbusi bilan «2017-2021-yillarda 
O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta 
ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha «Harakatlar strategiyasi» 
ishlab chiqildi. Strategiyada beshinchi yo‘nalish sifati-
da «Xavfsizlik, millatlararo totuvlik va diniy bag‘riken-
glikni  ta’minlash  hamda  chuqur  o‘ylangan,  o‘zaro 
manfaatli  va  amaliy  tashqi  siyosat  sohasidagi  ustuvor 
yo‘nalishlar» belgilandi. Bu ham, yurtimizda fuqarola-
rimiz xavfsizligi, millatlar va dinlararo bag‘rikenglikka 
berilayotgan e’tibordan dalolat beradi.

 

2019-09-23 11:47:15 | ko'rishlar soni: 800 | Yuklab olindi: 492-marta

Ona yurtimiz O‘zbekiston jahon ilm-u fani, madaniyatiga yuzlab buyuk
olimlar,  shoirlar, davlat arboblari, rassomlarni yetishtirib bergan. Bilingki,
siz ularning ezgu ishlari davomchisisiz! Kitobimiz sahifalarida diyorimizning
buyuk allomalari ijodidan namunalar joy olgan. Ular asrlar osha siz bilan
gaplashadilar – siz ular bilan faxrlaning!

 

2019-03-15 04:30:35 | ko'rishlar soni: 2634 | Yuklab olindi: 1454-marta

Aziz o‘quvchilar! Siz Vatanimiz bag‘rida ko‘nglingiz
olam-olam orzu-havaslarga to‘lib, o‘sib, ulg‘ayib kelyapsiz.
Yillar o‘tadi, orzularingiz ushaladi. Sizlar turli kasb egalari
bo‘lib, ona-Vatanga xizmat qilasizlar. Bir narsani hech
qachon unutmang: a’lo o‘qigan, irodali, jismonan chiniqqan
va jasur o‘g‘il-qizlargina o‘z maqsadlariga erisha oladilar.
Buning uchun, avvalo, sport va jismoniy mashqlar bilan
muntazam shug‘ullanish zarur. Binobarin, badantarbiya
mashqlari tayanch-harakat apparati—mushaklaringizni
kuch-quvvatga to‘ldiradi, tanangizni sog‘lom, baquvvat
qiladi.

 

2019-03-15 04:09:56 | ko'rishlar soni: 6030 | Yuklab olindi: 2792-marta