Elektron darsliklar

 

TABIATSHUNOSLIK NIMANI
O‘RGANADI?
Tunda osmonda Oy va yulduzlar ko‘rinadi. Kunduzi
Quyosh Yer yuzini yoritadi va isitadi. Quyosh nuridan
tog‘, yaylov, o‘rmon va cho‘llardagi o‘simliklar o‘sadi.
Tog‘ va tekisliklarda o‘rmon va cho‘llarda turli
hayvonlar yashaydi. Osmonda har xil qushlar parvoz
qiladi. Ba’zida osmonda bulutlar paydo bo‘ladi. Ayrim
kunlari yomg‘ir yog‘adi. Havo sovib 0 °C dan pasay-
ganda esa qor yog‘adi. Qor, muz va yomg‘ir suvlaridan
daryolar hosil bo‘ladi. Ko‘pgina daryolar suvi ko‘l yoki
dengizlarga quyiladi. Daryo, ko‘l va dengizlar har xil
suv o‘tlari va hayvonlariga boy.

2019-03-04 08:38:37 | ko'rishlar soni: 905 | Yuklab olindi: 477-marta

Mustаqillik – bu аvlоd-аjdоdlаrimiz ko‘p yillаr
оshа kutgаn erkinlik, hurlik dеgаni. Mustаqillik – bu
erkin fikrlаsh, mustаqil hаrаkаt qilishdir. Bоy tаriхini
ko‘z qоrаchig‘idеk аsrаsh, аvаylаsh, kеlаjаk аvlоd-
4
lаrgа аsl hоlidа yеtkаzib bеrishdir. Ertаning egаlаri –
Siz yoshlаrgа fаn, tа’lim, mаdаniyat, spоrt vа sаn’аt
sоhаsidа imkоniyatlаr eshigini оchib bеrgаn оltin
kаlitdir.
1991-yilning 31-аvgusti Vаtаnimiz tаriхi sаhifа-
lаrigа оltin hаrflаr bilаn yozildi. Chunki shu kuni
O‘zbеkistоn Rеspublikаsining mustаqilligi e’lоn qilin-
di. 1991-yil 1-sеntаbr O‘zbеkistоn Rеspublikаsining
Mustаqilligi kuni dеb bеlgilаndi. Shu yildаn bоshlаb
1-sеntаbr umumхаlq bаyrаmi sifаtidа butun mаmlа-
kаtimizdа kеng nishоnlаnib kеlinmоqdа.

 

2019-03-04 08:35:37 | ko'rishlar soni: 3615 | Yuklab olindi: 1243-marta

Fuzailov S.
Ona tili: umumiy o‘rta ta’lim maktablarining
3- sinfi uchun darslik / S. Fuzailov, M. Xudoyber-
ganova, Sh. Yo‘ldosheva. — 14- nashri. — T.:
„O‘qituvchi“ NMIU, 2016. — 152 bet.

 

2019-03-04 08:32:44 | ko'rishlar soni: 1005 | Yuklab olindi: 578-marta

Burxonov  Sattor.
Matematika:  3-sinf  uchun  darslik  /  S.Burxonov,  O‘.Xudoyorov, 
Q.Norqulova ;  mas’ul  muharrir  A.Bahromov  .  –  Toshkent: 
«SHARQ»,  2016.  –  208  b.

 

2019-03-04 08:28:11 | ko'rishlar soni: 1547 | Yuklab olindi: 865-marta

Burxonov  Sattor.
Matematika:  3-sinf  uchun  darslik  /  S.Burxonov,  O‘.Xudoyorov, 
Q.Norqulova ;  mas’ul  muharrir  A.Bahromov  .  –  Toshkent: 
«SHARQ»,  2016.  –  208  b.

 

2019-03-04 08:13:32 | ko'rishlar soni: 70772 | Yuklab olindi: 23806-marta

KIRISH
Aziz o‘quvchi! 
Siz  ushbu    darslik  yordamida  turli  amaliy 
topshiriqlarni  bajarishni  o‘rganasiz.
Darslikda  rangli  qog‘ozdan  har  xil  gullar, 
maketlar,  tabriknomalar,  turli    ko‘rinishdagi 
o‘yinchoqlar,  parranda  va  jonivorlar  shakli-
ni  yasash,    gazlamalardan  ajoyib  buyumlar 
tayyorlash  usullari  o‘rgatiladi.  Ayni  paytda 
applikatsiya  va  mozaika  usulida  ishlash  va 
boshqa turli qo‘l ishlarini bajarish jarayonlari 
ham ko‘rsatib berilgan.

 

2019-03-02 04:35:12 | ko'rishlar soni: 11384 | Yuklab olindi: 3614-marta

2019-03-02 04:32:03 | ko'rishlar soni: 10311 | Yuklab olindi: 4456-marta

Абдураимова З.Х.
Русский язык: Учебник для 2 класса школ общего среднего образования 
с узбекским языком обучения / З.Х. Абдураимова. – Т.: ИПТД «Узбеки-
стан», 2018. – 128 с.
ISBN 978-9943-28-135-6

 

 

2019-03-02 04:28:54 | ko'rishlar soni: 10125 | Yuklab olindi: 3922-marta

G‘afforova T. va boshq.
O‘qish  kitobi:  2-sinf    uchun  darslik /  T.  G‘afforova,  Sh.  Nurul-
layeva, Z.  Mirz ah akimova.  Mas’ul muharrir N. Mahmudov  – T.: 
“Sharq”, 2018. – 176 b.

 

2019-03-02 04:26:12 | ko'rishlar soni: 16114 | Yuklab olindi: 4334-marta

Ushbu nashrga doir barcha huquqlar himoya qilinadi va
nashriyotga tegishlidir. Undagi matn va rasmlarni nashriyot
roziligisiz to‘liq yoki qisman ko‘chirib bosish taqiqlanadi.

 

2019-03-02 04:24:47 | ko'rishlar soni: 9226 | Yuklab olindi: 1824-marta