Elektron darsliklar

 

O‘quv qo'lianmaning professionai yo‘nalganligi ma’lum nazariy materiallarni tanlash va boshlang‘ich sinf o‘quvchilari bajaradigan topshiriqlami  kiritish yo‘!i bilan  bu materiallar  bayoniga metodik yondashish orqali erishiladi.  Qo‘Uanma o‘quvchilar uchun o‘quv materiallaming asosiy manbayi sifatida mo‘ljallangan bo‘lib, Davlat ta'lim standartiga mos keladi. «Bosh!ang‘ich sinflarda tarbiyaviy ishlar tashkilotchisi» mutaxassisligi  uchun  qo'Uanmaning  mazmunini  «Matematikaning umumiy  tushunchalari*,  «Matematik  jumlalar»,  «Matematik  isbotlar»,  «To'pIamlar  va  ular  ustida  amallar»,  «Moslik  va  munosabat», «Manf.y bo'lmagan butun sonlar haqida tushuncha va  ularning  raqamlarini  o'rganish  uslubi»,  «Mantiy bo'lmagan butun  sonlar  ustida  amallarni  bajarish»,  «ManfIy  bo'lmagan butun sonlarntng bo‘!inuvchanligi», «Matnli masalalar va ularni yechish», «Son tushunchasini kengaytirish», «Algebraik tushunchalarni  o‘rgatish  uslubi»,  «Kattaliklar  va  ularni  o ‘lchash», «Boshlang‘ich  geometrik  ma'lumotlarni  o'rgatish  uslubi», «Boshlang‘ich sinfda matematika o‘qitishga o'rgatishning umumiy  tushunchalari»,  cMatematikada  sinfdan  tashqari  ishlar» tashkil  etadi

2020-02-06 08:12:53 | ko'rishlar soni: 8221 | Yuklab olindi: 7844-marta

Matematika o'qitish metodikasi eng avvalo kichik yoshdagi o'quvchilarni umumiy tizimda o'qitish va tarbiyalash vazifasini qo'yadi.

Umumiy metodika boshlang‘ich sinf matematikasining mazmunini va tizimliligini aks ettiradi, har bir bolimni o'qitishning o‘ziga xos xususiy me-todlarini o‘rgatadi.

Xususiy metodika matematika o'qitishning asoslangan metodlarini va o'qitish formalarini, shuningdek o‘quv faoliyatini tashkil qilish yollarini ko'rsatadi. Malumki o'qitish tarbiyalash bilan o‘zaro mustahkam bog'liqdir. Ushbu metodika o‘qitishni tarbiyalash bilan qo'shib olib borish yo'llarini o‘rgatadi.

2020-02-05 11:46:46 | ko'rishlar soni: 2404 | Yuklab olindi: 496-marta

2019-10-10 05:52:28 | ko'rishlar soni: 2308 | Yuklab olindi: 827-marta

Mualliflar «Kids’ English 4» o‘quv-metodik majmuasining yaratilishida
ko‘r satgan beminnat yordamlari va bergan qimmatli maslahatlari
uchun Britaniya Kengashi direktori hamda Respublika ta’lim markazi
mutaxassislariga o‘z minnatdorchiliklarini bildiradilar.
Majmuani sinovdan o‘tkazishda ishtirok etgan res publikamizning
barcha maktab o‘qituvchilari va o‘quvchilariga, mazkur majmua
bo‘yicha 1–4-sinflar o‘qituvchilarini tayyorlashda qatnashgan trenerlarga,
shuningdek, Buyuk Britaniya Norvidj til o‘rgatish instituti akademik
direktori Rod Bolaytoga, IATEFL vakili Les Kirkxemga, ingliz tili
ta’limi bo‘yicha xalqaro maslahatchilar Uendi Arnold, Bern Bryuerton,
Di Bro ton va barcha taqrizchilarga tashakkur izhor etadilar.
Ushbu o‘quv-metodik majmua Chet tillarini o‘qitishning in novatsion
metodikalarini rivojlantirish Respublika ilmiy-amaliy markazi ishtirokida
yaratildi

2019-10-10 05:32:11 | ko'rishlar soni: 1272 | Yuklab olindi: 591-marta

Musiqa insonni kuy va ohanglar dunyosiga boshlaydi, 

his tuyg`ularni noziklasgtiradi, didni charxlaydi, 

go`zallikni sevishga o`rgatadi.

2019-10-09 05:11:47 | ko'rishlar soni: 1328 | Yuklab olindi: 378-marta

2019-10-09 05:00:50 | ko'rishlar soni: 1223 | Yuklab olindi: 420-marta

Farzandlar tinchligi ularning baxti, kamoli,

jamiyatning eng katta boyligi.

2019-10-09 04:43:59 | ko'rishlar soni: 837 | Yuklab olindi: 490-marta

2019-10-07 10:45:05 | ko'rishlar soni: 583 | Yuklab olindi: 241-marta

2019-10-07 09:59:00 | ko'rishlar soni: 1684 | Yuklab olindi: 1201-marta

Dunyoda yurtlar ko`p turli xalqlar yashaydi.

Lekin har bir odam bolasining aziz bilgan tuprog`i bor

bu tug`ulib o`sgan joyi o`z Vatanidir

2019-10-07 09:42:13 | ko'rishlar soni: 44118 | Yuklab olindi: 21220-marta