Taqdimotlar

 

XALQARO TAJRIBALAR ASOSIDA TAYYORLANGAN DARSLIKLAR BILAN ISHLASHDA O‘QITUVCHINING ROLI

2023-03-10 04:39:12 | ko'rishlar soni: 22 | Yuklab olindi: 15-marta

TIMSS Mashq daftaridagi topshiriqlar ustida ishlash

2022-11-30 06:32:36 | ko'rishlar soni: 155 | Yuklab olindi: 75-marta

TIMMS mashq daftar va undan foydalanish

2022-11-16 06:47:53 | ko'rishlar soni: 110 | Yuklab olindi: 53-marta

O‘QUVCHILARNI TIMSS TADQIQOTIGA TAYYORLASH JARAYONINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI

2022-11-16 06:40:52 | ko'rishlar soni: 103 | Yuklab olindi: 53-marta

1- 2 sinflarda Ona tili va oqish savodxonligi darslarini tashkil etish strukturasi

2022-05-23 08:47:47 | ko'rishlar soni: 1754 | Yuklab olindi: 308-marta

O‘QUVCHILARNING O‘QUV FAOLIYATINI BAHOLASHDA ZAMONAVIY LOYIHALARDAN FOYDALANISH

2022-05-23 08:45:36 | ko'rishlar soni: 338 | Yuklab olindi: 236-marta

Tarbiya darslarida keys stadi metodidan foydalanish

2022-05-11 04:39:32 | ko'rishlar soni: 648 | Yuklab olindi: 482-marta

Fanni o‘qitish bo‘yicha ilg‘or pedagogik tajribalar va ularni amalda qo‘llash.

Darslarda interfaol metodlardan foydalanish

2022-05-11 04:35:12 | ko'rishlar soni: 270 | Yuklab olindi: 98-marta

Fizika fanini o‘qitishda  rivojlangan davlatlar pedagogik tajribalarini o`rganish va ularni amalda qo‘llash. 

2022-04-29 09:31:02 | ko'rishlar soni: 206 | Yuklab olindi: 79-marta

BOSHLANG‘ICH SINF O‘QUVCHILARNING OG‘ZAKI VA YOZMA SAVODXONLIK KO‘NIKMALARINI

BAHOLASH METODIKASI

2022-04-28 04:24:59 | ko'rishlar soni: 244 | Yuklab olindi: 129-marta